PROF.DR.H.MUSA BAĞCI WEB SİTESİNE HOŞ GELDİNİZ
   
 
  Hadisle İlgili Kitaplar

 

Öğrencilerime Hadis Alanında Okunmasını Tavsiye Ettiğim Kitaplardan Bazılarının Listesi Aşağıya Çıkarılmıştır. İlgilenen Öğrencilerimin Dikkatlerine Sunulur.
HADİSLE İLGİLİ KİTAPLAR
1. M. Fuad Sezgin, Buhari’nin Kaynakları, Kitabiyat, Ankara, 2000.
2. H.Musa Bağcı, Sahabenin Kavrama ve Nakletme Sorunu, İlahiyat Yay.
3. M. Hayri Kırbaşoğlu, H.Musa Bağcı, Namazların birleştirilmesi ve Çorap ve Başörtüsü Üzerine Mesh Meselesi, İlahiyat Yay.
4. M. Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara Okulu yay.
5. M. Hayri Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Medolojisi, Kitabiyat yay.
6. Daniel Brown, İslam Düşüncesinde Sünneti Yeniden Düşünmek, Ankara okulu.
7. M. Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Sünnet, Ankara Okulu.
8. Yusuf Ziya Keskin, Recm Cezası, Beyan.
9. Ahmet Turhanoğlu, Hadislerde Koruyucu Hekimlik, Rağbet.
10. Abdullah Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, Timaş.
11. Yavuz Ünal, Hadisleri Tesbitte Yöntem Sorunu, Etüt Yay.
12. Yavuz Ünal, Hadisin Doğuş ve Gelişim tarihineYeniden Bakış, Etüt.
13. Cemal ağırman, Kadının Yaratılışı, Rağbet yay.
14. G. H. A. Juynboll, Oryantalistik Hadis Araştırmaları, Ankara Okulu.
15. M.Y.Guraya, Sünnetin Neliği Sorununa Metodik bir Yaklaşım, Ank Okulu.
16. M. Emin Özafşar, İdeolojik Hadisçiliğin Tarihi Arka Planı, Ank okl.
17.Ali Bulaç, Kur’an ve Sünnet Üzerine, Beyan yay.
18. Ahmet Akbulut, Nübüvvet Meselesi Üzerine, Birleşik yay.
19. Muhammed tahir Hekim, Sünnetin Etrafındaki Şüpheler, Pınar yay.
20. Muhammed Avvame, İmamların Fıkhi İhtilaflarında Hadisleri Rolü, çev: H. Kırbaşoğlu, Kayıhan yay.
21. Yaşar Nüri Öztürk, Kendi Dilinden Son Peygamber.
22. Ali O. Ateş, Oryantalistlerin Hz.Peygamberle İlgili İddialarına Cevaplar,
23. Abdullah aydınlı, Doğuş Devrinde Tasavvuf ve Hadis, seha yay.
24. Salih Karacabey, Hadis Tenkidi, sır yay.
25. ez-Zerkeşi, Hz. Aişe’nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler, Kitabiyat, Ank,
26. Ahmet Keleş, Hadislerin Kur’an’a Arzı, , İnsan yay.
27. İbn Kuteybe , Hadis Mudafası, Çev: H. Kırbaşoğlu, kayıhan yay.
28.Mehemt Emin Özafşar, Hadisi Yeniden Düşünmek, Ank okulu.
29. Talat Koçyiğit, Hadis Terimleri Sözlüğü, Rehber yay.
30.Yusuf el-Kardavi, Bilgi ve Medeniyet Kaynağı Sünnet, Yörünge.
31.İbrahim Bayraktar, Hadis Kaynakları Üzerine Araştırmalar, ekev.
32. Saffet Sancaklı, Sünneti Doğru Anlamak, sır yay.
33. G.H.A. Juynboll, Modern Mısırda Hadis Tartışmaları, Ankara okulu.
34. Musa Carullah Bigiyef, Kitabu’s-Sünne, Ankara okulu.
35. Ortantalist yaklaşıma İtirazlar, Der: M. Emin Özafşar, Araştırma yay.
 36. Hidayet şefkatli Tuksal, Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümleri, Kitabiyat, Ank, 2000.
37. Talat Koçyiğit, Hadis Usulü, Diyanet yay.
38. Mucteba Uğur, Hicri I. Asırda İslam Toplumu, Çağrı yay.
39. Ali Yardım, Hadis I-II,
40. Ali Özek, Hadis Ricali, Hadis İlimleri ve Kaynakları
41. Suphi Salih, Hadis İlimleri ve Istılahları, Diyanet yay.
42. Selahattin Polat, Mürsel Hadisler ve Delil Olma Yönünden Değeri, Diyanet yay.
43. Nuri Topaloğlu, Selçuklu Devri Muhaddisleri, Diyanet yay.
44.Hadisin Dünü Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, 14-15 Ekim 1993, Samsun.
45.Yaşar Kandemir, Mevzu Hadisler, Diyanet yay.
46. Ali Osman Koçkuzu, Hadiste Nasih ve Mensuh, Marmara İlahiyat yay.
47. Sadık Cihan, Uydurma Hadislerin Doğuşu ve Sosyo-politik olaylarla İlgisi, etüt.
48. Yavuz Ünal, Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmaları, etüt.
49. Ahmet Yıldırm, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, Diyanet vakfı yay.
50. Talat Koçyiğit, Kelamcılarla Hadisçiler Arasındaki Münakaşalar, Diyanet yay.
51. Muhammed Ebu Şehbe, Sünnet Mudafaası, Rehber.
52. Selahattin Polat, Hadis Araştırmaları, İnsan yay.
53. Ali Osman Ateş, İslam’a Göre Cahiliye ve Ehli Kitap Örf ve Adetleri,
54. Mucteba Uğur, Ansiklöpedik Hadis Terimleri Sözlüğü, Diyanet vakfı
55. İsmail Hakkı Ünal, Ebu Hanife’nin Hadis Anlayışı, Diyanet yay.
56. Nevzat Aşık, Sahabe ve Hadis Rivayeti.
57. Ali Osaman Koçkuzu, Rivayet İlimlerinde haber-i Vahitlerin itikad ve Teşri Yönlerinden Değeri, Diyanet yay.
58. Bünyamin Erul, Sahabenin Hadis Anlayışı, Diyanet vakfı yay.
59.İsmail Lütfi Çakan, Hadis Edebiyati Marmara İlahiyat yay.
60. Muhammed Zübeyr Sıddıki, Hadis Edebiyatı Tarihi.
61. Musfir b. Gamarallah ed-Dümeyni, Hadiste Metin Tenkidi Metodları, Kitabevi yay.
62. Kemal Sandıkçı, Sahih-i Buhari Üzerine yapılan Çalışmalar, Diyanet yay.
63. K. Sandıkçı, İlk Üç Asırda İslam Coğrafyasında Hadis, Diyanet yay.
65. İslami Araştırmalar Dergisinin Hadis-Sünnet Özel sayısı. Cilt, 10 sayı: 1-2-3, 1997.
66. Mehmet Said Hatipoğlu, Hilafetin Kureyşliliği, Ank Ünv. İlahiayat Fak. Dergisi.
67. Muhammed Ebu Reyye, Muhammedi Sünnetin Aydınlatılması, Yöneliş yay.
68. Muhammed Gazali, Fakihler ve Muhaddislere Göre Nebevi Sünnet
69. Enbiya Yıldırım, Geleneksel Hadis Yorumculuğu, Rağbet.
70. Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Diyanet Vakfı yay.
71. Ali Osman Ateş, Hadis Temelli Kalıp Yargılarda Kadın, beyan yay.
72. Yusuf el-Kardavi, Sünneti Anlamada Yöntem, Rey yay.
73. Talat Sakallı, Hadis Tartışmaları (İbn hacer Ayni arasında) Diyanet vakfı
74. Ahmed Naim, Tecrid-i Sarih Tercemesi I. cilt Hadis Usulü ile ilgili, Diyanet yay.
75. A.Osman Ateş, Ehli Sünnet ve Şia’nın Delil Olarak Aldığı Hadisler, Beyan yay.
76. Enbiya Yıldırım, Hadis Problemleri, Rağbet yay.
77. Osman Güner, Ebu Hureyre’ye Yönelik Eleştiriler, İnsan Yay
78. Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sempozyumu, Kurav Yay. Bursa.
79. İslami İlimler Dergisi, Hadis/Sünnet Sayısı, Çorum, 2007.
80. Abdulkadir Evgin, Hadislerde Hızır-Gayb İlişkisi, İlahiyat yay.
81. M.Emin Özafşar, Hadis Yazıları, Kitabiyat yay.
82. Saffet Sancaklı, Hadislerde Zenginlik Fakirlik Problemi, 
82. Ahmet Yıldırım, Din, Dünyevileşme ve Zühd, Araştırma Yay.
83. Hüseyin Hansu, Mutezile ve Hadis, Kitabiyat yay.
84. Ömer Özpınar, Hadis Edebiyatının Oluşumu, Ankara Okulu yay.
85. Ali Kuzudişli, Fazkurrahman ile Sünnet Tartışmaları, Tibyan yay.
86. Muhammmed Taki Osmani, Süünnetin Bağlayıcılığı, Rağbet yay.
87. Salih Karacabey, Hz.Peygamber'de Nebevi ve Beşeri Bilgi, Sır yay.
88. Salih Karacabey, Hattabi'nin Hadis İlmindeki Yeri, Sır Yay.
89. İzmirli İsmail Hakkı, Hadis Tarihi, Darulhadis yay.
90. Erdinç Ahatlı, Peygamberlik ve Hz.Muhammed'in Peygamberliği, Değişim yay.
91. Hadis Literatürü Araştırmaları, Der: Salih Özer, Sabri Kızılkaya, Kitabiyat yay.
92.  Doç.Dr. H.Musa Bağcı, Hadis Tarihi, Ankara okulu Yay, 2009.
94. H.Musa BAĞCI, Beşer Olarak Hz.Peygamber, Ankara Okulu Yay, 2010.
95. H. Musa BAĞCI, İnsanın Kaderi, Hadislerin Telkin Ettiği Kader Anlayışı,  Ankara Okulu yay, 2009.
96. Enbiya Yıldırım, Hadiste Metin Tenkidi, Rağbet yay, 2010.
-Hadis ve Çelişki, Rağbet yay.
-Hadis Meseleleri, Rağbet yay.
97. Ahmet Yücel, Hadis Usulü ve Tarihi
98. M. Hayri Kırbaşoğlu, Ahir Zaman İlmihali

Değişik Alanlarla İlgili Kitaplar
1. Muhammed Abid el-Cabiri, Yeniden Yapılanma, Kitabiyat,
     -Arap Aklının Oluşumu, Kitabevi,
     -Felsefi Mirasımız ve Biz, Kitabevi,
     -İslam’da Siyasal Aklın Oluşumu, Kitabevi.
2. Fazlurrahman, İslam, İslam ve Çağdaşlık,
    -Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu,
    - İslam Geleneğinde sağlık ve tıp,
    -Ana Konularıyla Kur’an,
    - İslami yenilenme I-II (makaleler),
3. F.R. Palmer, Semantik, yeni bir anlambilim Projesi, Kitabiyat yay.
4. Eric L. Ormbsy, İslam Düşüncesinde İlahi Adalet Sorunu, Kitabiyat yay.
5. Musa Carullah Bigiiyef, Büyük Mevzularda Ufak Fikirler, Kitabiyat yay.
6. Mehemt Bayraktar, İslam’da Evrimci Yaratılış Teorisi, Kitabiyat yay.
7. Nasr Hamid Ebu Zeyd, İlahi Hitabın Tabiatı, Kitabiyat yay.
8. Adil Çiftçi, Fazlurrahman’la İslam’ı Yeniden Düşünmek, Kitabiyat yay.
9. Musa Carullah, Hatun, Kitabiyat yay.
10. Reza Aresteh, Aşkta ve Yaratılışta Yeniden Doğuş, Kitabiyat yay.
11. Abdullah Draz, Kur’an’a Giriş, Kitabiyat yay.
12. İslamiyat Dergisinin bütün sayıları. Bunlar içerisinde Şeriat, İslam ve Demokrasi, Tasavvuf, Osmanlı, Kadın, Din İstismarı, Hz.İsa Anısına, Diyanet, Örtünme, Dünyevileşme sayıları.
13. Adnan Bülent Baloğlu, İslam’a Göre Reenkarnasyon (Yeniden doğuş), Kitabiyat yay.
14. Sönmez Kutlu, İslam’da İlk Gelenekçiler, Kitabiyat yay.
15. M. Hayri Kırbaşoğlu (Derleyen) Sünni Paradigmanın Oluşumunda Şafii’nin Rolü, Kitabiyat.
16. Roger Garaudy, İslam ve İnsanlığın Geleceği, 20. Yüzyıl Biyografisi, Entegrizm, İslamın Vadettikleri ve diğer bütün eserleri.
17. Mazharuddin Sıddıki, İslam Dünyasında Modernist Düşünce, Dergah yay.
18. S. Nakip Attas, Modern Çağ ve İslami Düşünüşün Problemleri, İnsan yay.
19. İsmail Hakkı Atçeken, Devlet Geleneği açısından Hişam b. Abdilmelik, Ank Okulu
20. Adem Apak, İslam Siyaset Geleneğinde Amr b. el-As, Ank Okulu
21. Mehmed S. Aydın, İslamın Evsenselliği, Ufuk yay ve bütün eserleri
22. Talip Turcan, Devletin Egemenlik unsuru ve Egemenlikten kaynaklanan yatkileri, Ank Okl
23. Nadim Macit, Eylem Değişim İlişkisinin Teolojik Yorumu, etüt, Din Siyaset İlişkisinin teolojik yorumu, seba yay.
24. Osman Aydınlı, İslam Düşüncesinde Aklileşme Süreci, Ank Okl
25. Şinasi Gündüz, Pavlus, Hiristiyanlığın Mimarı, Ank okl
26. Cem Zorlu, Abbasilere Yönelik Dini ve Siyasi İsyanlar, ank okulu.
27. J. Obert Voll, İslam Süreklilik ve Değişim I-II, Yöneliş yay.
28. Nahide Bozkurt, Oluşum Sürecinde Abbasi İhtilali, Ank Okulu
29. Abdulgaffar Aslan, Kur’an’da Vahiy, Ank Okulu
30. Rıza Savaş, Hz.Peygamber Devrinde Kadın. Ravza yay.
31. İlhami Güler, Sabit Din Dinamik Şeriat, Ankara okulu.
32. Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri,
     -Muhammed Mekke’de,
     - Muhammed Medine’de
     - Kur’an’a Giriş Ank okl yay ve diğer bütün eserleri.
33. Ahmet Akbulut, Sahabe Dönemi İktidar Kavgası.
34. M. M. Şerif, İslam Düşüncesi Tarihi, tamamı 4 cilt.
35. M.G.S. Hodsgon, İslamın Serüveni, İz yay.
36. Afzalurrahman, Siret Ansiklopedisi, tamamı 6 cilt.
37. Muhammed Abduh, Tevhid Risalesi. Fecr yay
38. M. Reşid Rıza, Muhammedi Vahiy, Fecr yay.
39. Mahmut Aydın, Monologdan Diyaloğa, Ankara Okulu.
40. İsmail Çalışkan, Kur’an’da Din Kavramı, Ankara okulu.
41. Veli Urhan, İnsan ve Tanrının Kişiliği, Ankara okulu.
42. Halis Albayrak , Kur’an’ın Bütünlüğü Üzerine, Şule yay.
43. Muhammed İkbal, İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden Doğuşu,Birleşik yay.
44. S. Hüseyin Nasr, Modern Dünyada Geleneksel İslam, İslam İdealler ve Gerçekler, İnsan ve tabiat ve bütün eserleri.
45. Bülent Sönmez, Peygamber ve Filozof, Araştırma yay.
 

AĞUSTOS 2010

HAZIRLAYANLAR

Dr. Soner DUMAN            Dr. Osman GÜMAN

AÇIKLAMALAR

Ülkemizde Temel İslam Bilimleri alanlarına ait telif-tercüme, akademik-popüler tespiti ve takibi mümkün olmayacak derecede çok çalışma bulunmaktadır. Bu durum, ilahiyat alanındaki çalışmaların devamlılığını ve çeşitliliğini göstermesi açısından sevindirici olmakla beraber, başta ilahiyat öğrencileri olmak üzere sağlıklı dinî bilgiye ulaşmak isteyen okuyucular açısından öncelikle okunacak kitapları tespit noktasında bir kafa karışıklığına yol açmaktadır. Bu karışıklığı giderme yolunda internet ortamında farklı listelere rastlanmaktadır. Ne var ki bu listelerin önemli bir kısmı hem kemiyet, hem keyfiyet açısından yeterli olmayıp bir kısmı ise herhangi bir ölçüt gözetmeksizin dini alanda yazılan bütün eserlere yer vermektedir. Yine bu çalışmalarda görülen bir diğer eksiklik ise sıralamada okuma önceliğinin gözetilmemiş olmasıdır. Bu ihtiyacı gidermek üzere belirtilen eksikliklerden olabildiğince uzak bir okuma listesi oluşturmaya gayret edilmiştir.

Listenin hazırlanmasında şu esaslar gözönünde bulundurulmuştur:

Listenin birinci derecede muhatap kitlesi İlahiyat Fakülteleri lisans ve lisan üstü öğrencileridir.

Listede, her ilim dalının temel tartışma konularını ele alan eserlere yer verilmiştir.

Listede yalnızca basılı eserlere yer verilmiş olup, ilgili ilim dallarında yapılmış olan “basılı olmayan lisansüstü tezler” ve “makaleler”, “basılı sempozyum derlemeleri” çalışmanın sonraki aşamalarına bırakılmıştır.

Liste, sadece Temel İslam Bilimleri alanlarına ait eserlere yönelik olup Hukuk, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Mantık ve Tarih gibi diğer beşeri bilimlere ait eserlere yer verilmemiştir.

Temel İslam Bilimleri alanında, spesifik konuları içeren eserlerin tespitinin büyük zaman alacağı ve bu çalışmayı amacından uzaklaştıracağı göz önünde bulundurularak bu eserler listeye dâhil edilmemiştir.

Temel İslam Bilimlerinden biri olan Arap Dili ve Edebiyatına (Sarf, Nahiv, Belagat) dair eserler yazıldığı dil dikkate alınmaksızın müstakil bir çalışmaya konu edilecektir.

Liste, son üç bölüm dışında, her bir ilim dalında okuma önceliği göz önünde bulundurularak hazırlanmaya çalışılmıştır. Son üç bölümde ise alfabetik sıralama esas alınmıştır.

Liste, yönlendirici olmaktan ziyade bilgilendirme amaçlıdır. Bu sebeple okuyucunun farklı bakış açılarını tanıma ve mukayese edebilmesine imkân tanımak amacıyla farklı yaklaşımlara sahip eserlere yer verilmiştir.

Çalışmamız nihaî bir noktayı temsil etmeyip bir başlangıç niteliğinde değerlendirilmelidir. Liste, zaman içinde daha da mütekâmil bir hale gelecektir.

I. Kur’an İlimleri ve Tefsir Alanına Dair Eserler

Kur’an-ı Kerim Meali, Mustafa Öztürk, Otto Yayınları,

Kur’an’ın Ana Konuları, Muhsin Demirci, İFAV Yayınları,

Tefsire Giriş, Muhsin Demirci, İSAM yayınları,

Kur’an Tarihi, Muhsin Demirci, Ensar Neşriyat,

Kur’an-ı Kerim Tarihi, Muhammed Hamidullah, Beyan Yayınları,

Tefsir Tarihi, Muhsin Demirci, İFAV yayınları,

Kur’an’da Sosyal Gerçeklik, Muhsin Demirci, Ensar Neşriyat,

Kur’an’a Giriş, Montgomery Watt, Ankara Okulu Yayınları,

Kur’an’a Bakış, Ali Şeriati, Fecr Yayınevi,

Modern Dünyada İslam Vahyi, Montgomery Watt, İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları,

Muhammedî Vahiy, M.Reşid Rıza, Fecr Yayınevi,

Kur’an ve Muhtevası, Hasan Yılmaz, Fecr Yayınevi,

Kur’ân’ın Bütünlüğü Üzerine, Halis Albayrak, Şule Yayınları,

Kur’an’da Dinî ve Ahlakî Kavramlar, Toshihiko Izutsu, Pınar Yayınları,

Kur’an’da Allah ve İnsan, Toshihiko Izutsu, Yeni Ufuklar Neşriyat,

Meal Kültürümüz, Mustafa Öztürk, Ankara Okulu Yayınları,

Kur’ân Tefsirinin Kaynakları, Sadreddin Gümüş, Kayıhan Yayınları,

Kur’an ve Tefsir Kültürümüz, Mustafa Öztürk, Ankara Okulu Yayınları,

Tefsir Tarihi Yazıları, Mustafa Öztürk, Ankara Okulu Yayınları,

Kur’an ve Yorum, Muhsin Demirci, Ensar Neşriyat,

Ana Konularıyla Kur’an, Fazlurrahman, Ankara Okulu Yayınları,

Kur’an’ı Anlamanın Anlamı, Dücane Cündioğlu, Kaknüs Yayınları,

Kur’ân’ı Anlamada Yöntem, Muhammed Gazzali, Şule Yayınları,

Kur’ân-ı Nasıl Okuyalım, Muhammed Kutub, Çev. Bekir Karlığa, İşaret Yayınları,

Kur’ân’ı Nasıl Anlayalım, Mevdudi, Çev. Bekir Karlığa, İşaret Yayınları,

Anlamın Buharlaşması ve Kur’an, Dücane Cündioğlu, Kaknüs Yayınları,

Günümüz Tefsir Problemleri, Said Şimşek, Kitap Dünyası,

Tefsirde Yanılgı Sebepleri ve Bundan Korunma Yolları, Muhammed Vehbi Dereli, Fecr Yayınevi,

Tefsirde İsrailiyyat, Abdullah Aydemir, Beyan Yayınları,

Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Anlamın Tarihi, Dücane Cündioğlu, Kaknüs Yayınları,

Sözün Özü: İlahi Kelamın Tabiatına Dair, Dücane Cündioğlu, Kaknüs Yayınları,

Kur’an Dili ve Retoriği, Mustafa Öztürk, Ankara Okulu Yayınları,

İlahi Hitabın Tabiatı, Nasr Hâmid Ebû Zeyd, Ankara Okulu Yayınları,

Kur’an ve Bağlam, Ahmed Nedim Serinsu, Şule Yayınları,

Kur’ân ve Tarihselcilik, Şevket Kotan

Tarihselcilik ve Esbab-ı Nüzûl, Ahmed Nedim Serinsu

Kur’an’ı Anlamada Siyakın Rolü, Mustafa Ünver, Sidre Yayınları

Kur’an ve Tarihsellik Yazıları, Ömer Özsoy, Kitabiyat Yayınları

Kur’an’ı Kendi Tarihinde Okumak, Mustafa Öztürk, Ankara Okulu Yayınları,

Kur’an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz? Mehmet Paçacı, Ankara Okulu Yayınları,

Kur’an’ın Tarihsel ve Evrensel Okunuşu, Mevlüt Uyanık, Fecr Yayınları

Kur’an Yorumunda Çağdaş Yönelimler, Baljon, Fecr Yayınları

Çağdaş Dönemde Kur’an’a ve Tefsire Ne Oldu? Mehmet Paçacı, Klasik Yayınları

Kıssaların Dili, Mustafa Öztürk, Ankara Okulu Yayınları,

Kur’an Tefsirinde Yeni Bir Metod, Emin el-Huli, Kur’an Kitaplığı

Sözdizimi ve Anlambilim, Abdülkâhir el-Cürcani, çev. Osman Güman, Litera Yayınları,

Kur’ân’da Edebi Tasvir, Seyyid Kutub, Ter. Süleyman Ateş

Bilgi Sorunları ve Dil, Noam Chomsky, BGST Yayınları

Yorum Teorisi Söylem ve Artı Anlam, Paul Ricoeur, Paradigma Yayınları

Anlam ve Yorum, Tahsin Görgün, Gelenek Yayınları,

Hermenötik, Çev. Doğan Özlem, İnkılap Yayınları,

Teolojik Hermenötik, Zeki Özcan, Alfa Yayıncılık,

Önce Söz Vardı, Erol Göka, Abdullah Topçuoğlu, Yasin Aktay, Vadi Yayınları,

İslam Düşüncesinde Dil ve Varlık (Vaz ilminin temel meseleleri), İbrahim Özdemir, İz Yayıncılık,

Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci, İsmail Çalışkan, Ankara Okulu

Kur’an Üzerine Makaleler, Rudi Paret, Bilgi Vakfı Yayınları

Kur’an Araştırmaları, Mevlüt Güngör, Kur’an Kitaplığı Yayınları

İbn Teymiyye’nin Kur’an Anlayışı, Enver Arpa, Fecr Yayınları

Kur’ân Okulu, Muhammed Bakır Sadr, Fecr Yayınları,

Kur’an’a Göre İhtilaf, Halil Aldemir, Beka Yayınları

Kur’ân’da Nesh Meselesi, Süleyman Ateş

II. Hadis Alanına Dair Eserler

Hadis Usulü, Ahmet Yücel, İFAV Yayınları

Hadis İlimleri ve Istılahları, Subhi Salih, çev. M. Yaşar Kandemir, İFAV Yayınları

AkılVahiy Dengesi Açısından Sünnet, Mehmet Erdoğan, İFAV yayınları,

Sünneti Anlamada Yöntem, Yusuf el-Karadavi, Rey Yayınları,

Bilgi ve Medeniyet Kaynağı Olarak Sünnet, Yusuf el-Karadavi, Yörünge Yayınları,

Mevzu (Uydurma) Hadisler, Yaşar Kandemir, İFAV Yayınları

Hadis Tetkikleri, M. Said Hatiboğlu, Otto Yayınları,

Hadis Edebiyatı, İsmail Lütfi Çakan, İFAV Yayınları

Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları, İsmail Lütfi Çakan, İFAV Yayınları

Hadis Problemleri, Enbiya Yıldırım, Rağbet Yayınları,

Hadis Tarihi, H. Musa Bağcı, Ankara Okulu Yayınları,

Fıkıhçılara ve Hadisçilere Göre Nebevî Sünnet, Muhammed Gazâlî, Ekin yayınları,

Erken Dönem İslam Hukukçularının Sünnet Anlayışı, İshak Emin Aktepe, İnsan Yayınları

İmamların Fıkhi İhtilaflarında Hadislerin Rolü, Muhammed Avvame, çev. Hayri Kırbaşoğlu, Kayıhan Yayınları

Hadis Müdafaası, İbn Kuteybe, çev. Hayri Kırbaşoğlu, Kayıhan Yayınları

İslam Geleneğinde Sünnet [Eleştirel Yaklaşım], Hayri Kırbaşoğlu, Ankara Okulu Yayınları,

İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Hayri Kırbaşoğlu, Ankara Okulu Yayınları,

Alternatif Hadis Metodolojisi, Hayri Kırbaşoğlu, Ankara Okulu Yayınları,

Hadisi Yeniden Düşünmek (Fıkhî Hadisler Bağlamında), Mehmet Emin Özafşar, Ankara Okulu Yayınları,

Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Mehmet Görmez, Diyanet Vakfı Yayınları,

SünnetVahiy İlişkisi, Mustafa Genç, Kitabî Yayınevi,

Hz. Peygamber ve Kur’an Dışı Vahiy, M. Said Hatiboğlu, Otto Yayınları,

Hadiste Metin Tenkidi Metodları, Dumeynî, Çev. Ahmet Yücel, Kitabevi Yayınları,

Hadiste Metin Tenkidi, Selahattin Polat, İFAV yayınları,

Hadiste Metin Tenkidi, Enbiya Yıldırım, Rağbet Yayınları,

Hadislerin Kur’an’a Arzı, Ahmet Keleş, İnsan Yayınları,

Hadis ve Kültür Yazıları, Mehmet Emin Özafşar, Kitabiyat Yayınları,

Kitabü’s-sünne, Musa Cârullah Bigiyev, Ankara Okulu Yayınları,

İdeolojik Hadisçiliğin Arkaplanı, Mehmet Emin Özafşar, Ankara Okulu Yayınları,

Hadis Rivayetinde Sahabenin Kavrama ve Nakletme Sorunu, Musa Bağcı, İlahiyat Yayınları,

Sahabenin Sünnet Anlayışı, Bünyamin Erul, Diyanet Vakfı Yayınları,

Hz. Âişe’nin Sahabeye Yönelttiği Tenkitler, Çev. Bünyamin Erul, Kitabiyat Yayınları,

Hadis Rivayetinde Ravi Tasarrufları ve Doğurduğu Problemler, Süleyman Doğanay, İSAM yayınları,

Ebu Hanife’nin Hadis Anlayışı, İsmail Hakkı Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,

Ebu Hanife’nin Usul Anlayışında Sünnet, Metin Yiğit, İz Yayıncılık,

Mutezile ve Hadis, Hüseyin Hansu, Kitabiyat Yayınları,

Oryantalist Yaklaşıma İtirazlar, Mehmet Emin Özafşar, Ankara Okulu Yayınları,

İslam Fıkhı ve Sünnet & Oryantalist Schacht’a Eleştiriler, Muhammed Mustafa el-Azami, İz Yayıncılık,

Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, Ahmet Yıldırım, Diyanet Vakfı Yayınları.

III. Fıkıh (İslam Hukuku) Alanına Dair Eserler

İslam Hukuk Metodolojisi, Zekiyyüddin Şâban, Diyanet Vakfı Yayınları,

Fıkıh Usulü, Fahrettin Atar, İFAV Yayınları,

İslam Hukuk Metodolojisi, M. Ebu Zehra, Çev. Abdülkadir Şener, Fecr Yayınları,

Anahatlarıyla İslam Hukuku, Hayreddin Karaman, Ensar Neşriyat,

İslam Hukuk Başlangıcı, Muhammed Sellam Medkur, Çev. Ruhi Özcan-Faruk Beşer, Nun Yayıncılık,

Öncelikler Fıkhı, Yusuf el-Karadavi, Çev. Abdullah Kahraman, İz Yayıncılık,

İslam Hukukunun Doğuşu ve Gelişimi, Ahmet Hassan, İz Yayıncılık,

İslam Hukuk Tarihi, Hayreddin Karaman, İz Yayıncılık

İslamda Siyasi, İtikadi ve Fıkhî Mezhepler Tarihi, M. Ebû Zehra, Harf Yayın İletişim,

Mezheplerin Doğuşu ve İctihad Tartışması, çev. Şükrü Özen, Pınar Yayınları

Fıkıh, Mezheb ve Sünnet, Murteza Bedir, Ensar Neşriyat,

İslamın Işığında Günün Meseleleri I-II-III, Hayreddin Karaman, İz Yayıncılık

Güncel Meseleler – Dinî Çözümler, Faruk Beşer, Nun Yayıncılık,

Hayatın İçinden Fıkıh, Vecdi Akyüz, Rağbet Yayınları

Hz. Peygamberin Yaklaşım ve Uygulamalarında İbadet İlkeleri, Vecdi Akyüz, İlke Yayıncılık,

Lâik Düzende Dini Yaşamak I-II-III-IV, Hayreddin Karaman, İz Yayıncılık

Günlük Hayatımızdaki Helaller ve Haramlar, Hayreddin Karaman, İz Yayınclıık,

İslam Hukukunda İctihad, Hayreddin Karaman, İz Yayıncılık

Bilgi, Fıkıh ve İctihad, Faruk Beşer, Nun Yayınları,

İctihad, Taklid ve Telfikle İlgili Dört Risale, Çev. Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık

İslam Hukukunda Ahkâmın Değişmesi, Mehmet Erdoğan, İFAV yayınları,

Çağdaş İhtiyaçlar ve İslam Hukuku, Saffet Köse, Rağbet Yayınları,

İslam Hukukunun Oluşum Sürecinde Siyaset Hukuk İlişkisi, Ahmet Yaman, Yediveren Kitapçılık,

Makâsıd ve İctihad, Ahmet Yaman, Yediveren Kitap,

İctihad Risalesi: İslam Hukukundaki Farklı Görüşlerin Sebepleri, Şah Veliyyullah Dehlevi, Rahmi Yaran, Gelenek Yayınları,

Fıkıh İlminin Oluşum Sürecinde İcmâ, Bilal Aybakan, İz Yayıncılık,

İslâmî Hükümlerin Esas ve Hikmetleri, İzzeddin b. Abdüsselam, Çev. Soner Duman – Süleyman Kaya, İz Yayıncılık,

Ebu Hanife, M. Ebu Zehra, Çev. Osman Eskicioğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı,

Şâfiî, M. Ebu Zehra, Çev. Osman Eskicioğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı.

İslam Hukuk Tarihinde Selefî Söylem, Ferhat Koca, Ankara Okulu Yayınları,

İmam Şâfiî ve Hukuk Düşüncesinin Mezhepleşmesi, Bilal Aybakan, İz Yayıncılık,

Şâfiî’nin Kıyas Anlayışı, Soner Duman, İSAM yayınları,

İhtilafu Malik ve’ş-Şafii, Şafii, çev. İshak Emin Aktepe, İz Yayıncılık

İbn Rüşd’ün Hukuk Düşüncesi, Muharrem Kılıç, Ensar Neşriyat

İslam Hukuk Felsefesi ve Gaye Problemi, Tâhir İbn Âşûr, Rağbet Yayınları,

IV. Siyer ve İslam Tarihi Alanına Dair Eserler

İslam Peygamberi, Muhammed Hamidullah, Beyan Yayınları,

Üç Muhammed, Mustafa İslamoğlu, Denge Yayınları,

Beşer Olarak Peygamber, H. Musa Bağcı, Ankara Okulu Yayınları,

Fıkhü’s-sîre, Muhammed Said Ramazan el-Bûtî, Gonca Yayınları,

Fıkhü’s-sîre, Muhammed Gazâlî, Risale Yayınları,

Nebevi Hareket Metodu I-II, Münir Muhammed Gadban, Nehir Yayınları,

Kur’an’da Rasulullah, M. Ali Haşimi, Risale Yayınları,

Hz. Muhammed’in Hayatından Dersler ve İbretler, Mustafa Sıbaî, Özgün Yayınları,

Kur’ân’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, İzzet Derveze, Ekin Yayınları

Hz. Muhammed’in Hayatı I-II, Muhammed Hüseyin Heykel, Yöneliş Yayınları

Siyeri Farklı Okumak I-II, Mehmet Azimli, Ankara Okulu Yayınları,

İslam öncesi Araplar ve dinleri, M. Şemseddin Günaltay, Ankara Okulu,

İslama Göre Tarih Anlayışımız, Muhammed Kutub

İslam’a Göre Câhiliye ve Ehl-i Kitab Örf ve Adetleri, Ali Osman Ateş, Beyan Yayınları,

Arap Siyasi Düşüncesinin Seyri, Hamid İnayet, Yöneliş Yayınları,

V. Kelam ve Akaid Alanına Dair Eserler

Kelam İlmine Giriş, Bekir Topaloğlu, Damla Yayınları,

Kelam, Şerafettin Gölcük, Tekin Yayınları,

Kelam Araştırmaları Üzerine Düşünceler, Bekir Topaloğlu, İFAV Yayınları,

Kelam Tarihi, Şerafettin Gölcük, Kitap Dünyası,

Kelam Tarihi, Abdüllatif Harputi, Ankara Okulu Yayınları,

Kelam Tarihinin Problemleri, Muhit Mert, Ankara Okulu Yayınları,

Ehl-i Sünnet Kavramının Oluşum ve Gelişim Süreci, Muammer Esen, Ankara Okulu Yayınları

Kelamda Yenilik Arayışları, M. Sait Özervarlı, İSAM yayınları,

Kelam İlmi ve İslam Akaidi, Sadeddin Taftazani, Çev. Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları,

İmam Ebu Hanife’nin Beş Eseri, Mustafa Öz, İFAV yayınları,

İslam Düşüncesi, Seyyid Kutub, Dünya Yayıncılık

İslam Düşüncesinde Tevhid, Mevlüt Özler, Rağbet Yayınları,

Tevhid, İsmail Raci Farukî, İnsan Yayınları,

Sünnetullah, Ömer Özsoy, Fecr Yayınevi,

Tevhid Risalesi, İbn Teymiyye, İz Yayıncılık,

Tevhidin Hakikati, Yusuf el-Karadavi, Özgün Yayıncılık,

Kur’ân’da Uluhiyet, Suat Yıldırım

Kur’an’ın Dört Temel Terimi, Mevdudi, Özgün Yayıncılık,

Din Bu, Seyyid Kutub, Özgün Yayıncılık,

Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub, Özgün Yayıncılık,

Sünnî Paradigmayı Anlamak, Mehmet Evkuran, Ankara Okulu Yayınları,

Ehl-i Sünnet Kavramının Oluşum ve Gelişimi, Muammer Esen, Ankara Okulu Yayınları,

Ehl-i Sünnet & Ehl-i Bid’at, Mevlüt Özler, Ankara Okulu Yayınları,

İtikaddan İmana, İlhami Güler, Ankara Okulu Yayınları,

İman Ahlak İlişkisi, İlhami Güler, Ankara Okulu Yayınları,

Sabit Din Dinamik Şeriat, İlhami Güler, Ankara Okulu Yayınları,

Allah’ın Ahlakiliği Sorunu, İlhami Güler, Ankara Okulu Yayınları,

Sahabe Devri Siyasi Hadiselerinin Kelami Problemlere Katkıları, Ahmet Akbulut, Birleşik Yayıncılık,

İslam İnancında Gayb Problemi, İlyas Çelebi

VI. İslam Kültür ve Medeniyetine Dair Eserler

Arap – İslam Aklının Oluşumu, M. Âbid el-Câbirî, Kitabevi yayınları,

Arap – İslam Kültürünün Akıl Yapısı, M. Âbid el-Câbirî, çev. Burhan Köroğlu, Hasan Hacak, Kitabevi Yayınları,

Arap – İslam Siyasal Aklı, M. Âbid el-Câbirî, Kitabevi Yayınları,

Arap-İslam Kültüründe Yenilikçi Yaklaşımlar, Emin el-Huli, Kitabevi Yayınları,

Beşerî Bilimler: İslamın Klasik Çağında ve Hristiyan Batıda, George Makdisi, Klasik Yayınları,

Cahiliye Şiiri, Taha Hüseyin, Ankara Okulu Yayınları,

Çağdaş Arap-İslam Düşüncesinde Yeniden Yapılanma, M. Âbid el-Câbirî, Kitabiyât Yayınları

Doğu – Batı Arasında İslam, Aliya İzzet Begoviç, Nehir Yayınları,

Felsefi Mirasımız ve Biz, M. Âbid el-Câbirî, Kitabevi Yayınları,

İslamın Evrenselliği, Mehmet S. Aydın, Ufuk Kitapları,

İslamın Klasik Çağında Din, Hukuk, Eğitim, George Makdisi, Klasik Yayınları,

Kültürel Mirasımızı Tenkid Zarureti, M. Said Hatiboğlu, Otto Yayınları,

Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti, Ebu’l-Hasen Ali en-Nedvi, Kitabevi Yayınları

Oryantalizm, Sömürgeciliğin Keşif Kolu, Edward Said, Pınar Yayınları

Oryantalistlerin yanılgıları, Suat Yıldırım, haz. Faruk Tuncer, Ufuk Kitapları

Oryantalizm veya medeniyet hesaplaşmasının arka planı, Mahmud Hamdi Zakzuk ; çev. Abdülaziz Hatip. Işık Yayınları

Oryantalizm, Meryem Cemile, Seçkin Yayıncılık,

VII. İslam Düşüncesi ve Felsefesine Dair Eserler

Ahirzaman İlmihali, Hayri Kırbaşoğlu, Otto Yayınları

Arayışlar Kitabı, Gazâlî, çev. Osman Güman, İlke Yayınları

Bilginin İslamileştirilmesi, İsmail Raci Faruki, Çev. Fehmi Koru, Risale Yayınları,

Çağdaş İslam Düşüncesi ve Bilginin İslamileştirilmesi, Mevlüt Uyanık, Ankara Okulu Yayınları,

Din Felsefesi, Mehmet S. Aydın, İzmir İlayihat Vakfı Yayınları,

Gerçek İslamda Birlik, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık

İbn Rüşdden Günümüze İslam Felsefe Tarihi, Henry Corbin, İnsan Yayınları,

İslam Düşüncesi, Muhammed İkbal, Külliyat Yayınları

İslam Düşüncesi, Seyyid Kutub, Dünya Yayınları,

İslam Dünyasında Düşünce Sorunları, Ali Bulaç, İz Yayıncılık,

İslam Düşüncesinde Din – Felsefe, VahiyAkıl İlişkisi, Ali Bulaç, Düşün Yayınları,

İslam Felsefesinde AkılVahiy, Felsefe – Din İlişkisi, Ömer Mahir Alper, Kitabevi Yayınları,

İslam ve Çağdaşlık, Fazlurrahman, Ankara Okulu Yayınları,

İslam ve İnsanlığın Geleceği, Roger Garaudy, Pınar Yayınları,

İslam, Fazlurrahman, Ankara Okulu Yayınları,

İslamın Aktüel Değeri Üzerine I-II, M. Said Hatiboğlu, Otto Yayınları,

İslami Yenilenme: Makaleler, I-II-III-IV, Fazlurrahman, Ankara Okulu Yayınları,

Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi I-III, Ebubekir Sifil, Kayıhan Yayınları

Tanrı-Ahlak İlişkisi, Mehmet S. Aydın, Diyanet Vakfı Yayınları,

Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu, Fazlurrahman, Ankara Okulu Yayınları,

Yahudileşme Temayülü, Mustafa İslamoğlu, Denge Yayınları,

Yenilikçi İslam Düşüncesinin Geleceği, M. Hayri Kırbaşoğlu, Araştırma ve Kültür Vakfı,

VIII. Temel Başvuru Kaynakları

Asr-ı Saadet I-V, Mevlana Şibli Numani, Eser Neşriyat

Bidatler Karşısında Kitap ve Sünnete Bağlılıkta Yöntem (el-İ’tisam) I-II, Şatıbî, çev. Ahmet İyi Bildiren, Kitap Dünyası

Bidayetü’l-müctehid I-IV, İbn Rüşd, çev. Vecdi Akyüz, Beyan Yayınları

Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslam, I-V, edit. Vecdi Akyüz, Beyan Yayınları

Çağdaş Yaklaşımla İslam Hukuku I-II-III, Mustafa Ahmet ez-Zerka, Çev. Servet Armağan, Timaş Yayınları,

Delilleriyle Islam Fıkhı I-X, Vehbe Zuhayli, Risale Yayınları

İlmihal I-II, İSAM yayınları,

İnanç-İbadet-Günlük Yaşayış Ansiklopedisi I-IV, edit. İbrahim Kafi Dönmez, İFAV Yayınları

İslam Ansiklopedisi I-?, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

İslam Düşünce Rehberi (Huccetullahi’l-bâliğa) I-II, Şah Veliyyullah Dehlevî, Çev. Mehmet Erdoğan, İz Yayıncılık,

Kur’an Yolu I-V, Heyet,  Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Mebsut I-XXXI, Serahsi, çev. Heyet, Gümüşev Yayıncılık

Mehmed Akif Külliyatı I-X, haz. İsmail Hakkı Şengüler, Hak Yayıncılık

Muhtasar Fethu’l-bâri I-XVI, İbn Hacer, çev. Heyet, Polen Yayınları

Mukayeseli İbadetler İlmihali I-V, Vecdi Akyüz, İz Yayıncılık

Mustasfâ I-II, Gazâlî, Çev. Yunus Apaydın, Klasik Yayıncılık,

Muvâfakât I-IV, Şâtıbî, Çev. Mehmet Erdoğan, İz Yayıncılık,

Peygamberimizden Hayat Ölçüleri (Riyazü’s-salihîn) I-VIII, Heyet, Erkam Yayınları

Tefhimü’l-Kur’an I-VII, Mevdudi, İnsan Yayınları

kaynak: http://www.islamhukukusayfasi.com/?p=3967

 PROF. DR. ENBİYA YILDIRIM'IN OLUŞTURDUĞU HADİSLE İLGİLİ  KİTAPLAR LİSTESİ

G. H. A. Juynboll

Modern Mısır'da Hadis Tartışmaları

Ankara Okulu

1

Daniel Brown

İslam Düşüncesinde Sünneti Yeniden Düşünmek

Ankara Okulu

2

M. Fuad Sezgin

Buhari'nin Kaynakları

Kitabiyat

3

I. Goldziher ve Diğerleri

Oryantalistlerin Gözüyle İslam

Rağbet

4

Hidayet Şefkatli Tuksal

Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümleri

Kitabiyat

5

Ahmet Bostancı

Kamu Hukuku Açısından Hz. Peygamber'in Gayri Müslimlerle İlişkileri

Rağbet

6

G. H. A. Juynboll

Oryantalistik Hadis Araştırmaları

Ankara Okulu

7

G. H. A. Juynboll

Hadis Tarihinin Yeniden İnşası

Ankara Okulu

8

M. Hayri Kırbaşoğlu

İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi

Ankara Okulu

9

Mehmet Hayri Kırbaşoğlu

İslam Düşüncesinde Sünnet

Ankara Okulu

10

M. Hayri Kırbaşoğlu

Alternatif Hadis Metdolojisi

Kitabiyat

11

Fazlur Rahman

İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp

Ankara Okulu

12

Fazlur Rahman

Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu

Ankara Okulu

13

Musa Carullah Bigiyef

Kur'an-Sünnet İlişkisine Farklı Bir Yaklaşım Kitabu's-Sünne

Ankara Okulu

14

Muhammed Yusuf Guraya

Sünnetin Neliği Sorununa Metodik Bir Yaklaşım

Ankara Okulu

15

Mehmet Emin Özafşar

Hadisi Yeniden Düşünmek

Ankara Okulu

16

Aynur Uraler

Gönüllerin Gülü Hz. Muhammed

Işık

17

Ergün Çapan

Kur'an-ı Kerim'de Sahabe

Işık

18

Ayhan Tekineş

Hadisleri Anlama Problemi

Işık

19

Aynur Uraler

Sahabe Uygulaması Olarak Sünnete Bağlılık

Işık

20

Muhittin Akgül

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber

Işık

21

Muhittin Akgül

Kur'an'da Hz. Muhammed'in Özellikleri

Işık

22

Mirza Tokpınar

Hadislere Göre Yahudi ve Hristiyanlara Uymak

İnsan

23

Kasım Şulul

İlk Kaynaklara Göre Hz. Peygamber Devri Kronolojisi

İnsan

24

Ali Vasfi Kurt

Endülüs'de Hadis ve İbn Arabi

İnsan

25

Ahmet Keleş

Hadislerin Kur'an'a Arzı

İnsan

26

Ahmet Keleş

Sünnet Yaşayan Hz. Muhammed

İnsan

27

Selahattin Polat

Hadis Araştırmaları

İnsan

28

Osman Güner

Ebu Hureyre'ye Yönelik Eleştiriler

İnsan

29

Abdulfettah Ebu Gudde

Mevzu Hadisler

İnsan

30

Zaferullah Daudi

Şah Veliyullah Dehlevi'den Günümüze Pakistan ve Hindistan'da Hadis Çalışmaları

İnsan

31

Ali Çelik

Hz. Peygamber'in Hadislerinde Fitne

Çağlayan

32

Ahmet Turhanoğlu

Hadislerde Koruyucu Hekimlik

Rağbet

33

İsmail Lütfi Çakan

Hurafeler ve Batıl İnanışlar

Rağbet

34

Halil İbrahim Bulut

Kur'an Işığında Mucize ve Peygamber

Rağbet

35

İsmail Lütfi Çakan

Ashabın Dilinden Peygamberimiz

Rağbet

36

İbrahim Canan

Peygamberimizin Yanılması Meselesi

Rağbet

37

Cemal Ağırman

Kadının Yaratılışı

Rağbet

38

Enbiya Yıldırım

Hadis Problemleri

Umran

39

Zerkeşi

Hz. Aişe'nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler

Kitabiyat

40

M. Hayri Kırbaşoğlu

Sünni Paradigmanın Oluşumunda Şafii'nin Rolü

Kitabiyat

41

Ahmet Yıldırım

Din, Dünyevileşme ve Zühd

Araştırma

42

Hüseyin Kahraman

Maturidilikte Hadis Kültürü

Arasta

43

A.Kadir Evgin

Hz. Peygamber'in Sünnetinde Alternatif Çözüm Yolları

İlahiyat

44

Raşit Küçük

Sevgi Medeniyeti

Rağbet

45

İbrahim Hatiboğlu

Hint Alt Kıtası, Mısır ve Türkiye'de Hadis Tartışmaları Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları

Hadisevi

46

Ahmet Mahmut Ünlü

Nüzul-i Mesih Risalesi

-

47

Talat Sakallı

Hadis Tartışmaları İbn Hacer-Bedruddin Ayni

Türkiye Diyanet Vakfı

48

Talat Koçyiğit

Hadis Terimleri sözlüğü

Rehber

49

Önder Çağıran

Tıbb-ı Nebevi

Boğaziçi

50

Ali Toksarı

Delil Olma Yönünden Sünnet

Rey

51

Seyyid Muhammed el Haseni

Hadis Istılahında Temel Kaideler

Alper

52

Abdullah Aydınlı

Hadis Istılahları Sözlüğü

Timaş

53

Ahmet Nedim Serinsu

Sa'lebe Kıssası

Şule

54

Abdurrahman Abdülhak

Mevzu ve Zayıf Hadislerin Akideye Etkisi

Hak

55

Talat Sakallı

Rüya ve Hadis Rivayeti

-

56

Zekeriya Güler

Zahiri Muhaddislerle Hanefi Fakihleri Arasındaki Münakaşalar ve İhtilaf Sebepleri

Türkiye Diyanet Vakfı

57

Şeyh Abdullah b. Zeyd Ali Mahmud

Kur'ani Çizgide Sünnet

Esra

58

Muhammed Ali Sabuni

Sünnet Hazinelerinden

-

59

Nevzat Aşık

Hazreti Aişenin Hadisciliği

-

60

Muhammed Gazali

Fakihlere ve Muhaddislere Göre Nebevi Sünnet

İslami Araştırmalar

61

Mustafa Ahmet ez-Zerka-Abdullah Kahraman

Hadislerin Anlaşılmasında Aklın ve Fıkhın Rolü

Akademi

62

Mevdudi

Sünnetin Anayasal Niteliği

Bengisu

63

Beşir İslamoğlu

Sünnet Bilinci

Denge

64

Enis Emir

Kuran-ı Kerim ve Hadis-i Şerif'ten Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Rasulallah

Der

65

Bünyamin Erul

Örnek Bir Lider Hz. Peygamber

-

66

Abdullah aydınlı

Doğuş devrinde Tasavvuf ve Hadis

Seha

67

Mahmud Denizkuşları

Kur'an-ı Kerim ve Hadislerde Tıp

Marifet

68

Necati Kara

Kur'an-Sünnet Bütünlüğü

İhtar

69

Mehmet Çağlayan

İslam Hukukunda Sünnetin Yeri

İhtar

70

Muhammed Nasıruddin Elbani

Hadis Üzerine

Esra

71

Hüsamettin Yıldırım

Resul-i Ekrem Zamanında Sünnet

Fark

72

Ahmet Lütfi Kazancı

Peygamber Efendimizin Hitabeti

Marifet

73

İsmail L. Çakan

Anahatlarıyla Hadis

Ensar

74

Muhammed Tahir Hekim

Sünnetin Etrafındaki Şüpheler

Pınar

75

İsmail Hakkı Atçeken

Hz. Peygamber'in Yahudilerle Münasebetleri

Marifet

76

Ali Osman Koçkuzu

Hadis İlimleri ve Hadis Tarihi

Dergah

77

Mehmed Said Hatiboğlu

Müslüman Kültürü Üzerine

Kitabiyat

78

Muhammed Abdurreşid en-Nu'mani

İmam-ı A'zam Ebu hanife'nin Hadis İlmindeki Yeri

Rağbet

79

İbn Kuteybe

Te'vilu Muhtelifi'l-Hadis Hadis Müdafaası

Kayıhan

80

Erdinç Ahatlı

Peygamberlik ve Hz. Muhammed'in Peygamberliği

Değişim

81

Zakir Kadiri Ugan

Dini ve Gayr-i Dini Rivayetler Rivayet İlminin Tarihçesi

Darus-Sünne

82

Salih Karacabey

Hadis Tenkidi Hadislerin Hz. Peygamber'e Aidiyetini Belirleme Yolları

Sır

83

Saffet Sancaklı

Sünneti Doğru Anlamak Hadislerin Anlaşılmasında Karşılaşılan Problemler

Sır

84

Salih Karacabey

Hz. Peygamber'de Nebevi ve Beşeri Bilgi

Sır

85

Salih Karacabey

Hattabi'nin Hadis İlmindeki Yeri

Sır

86

Muhammed Salih Ekinci

Hüccet değeri ve Tedvin Açısından Sünnet

Rağbet

87

M. Asım Köksal

İslam'da İki Ana Kaynak Kitab ve Sünnet

Türkiye Diyanet vakfı

88

İsmail Yakıt

Hz. Peygamber'i Anlamak

Ötüken

89

Ahmed Lütfi Kazancı

Nübüvvet Kavramı

Marifet

90

İmam Suyuti

Akidede Sünnetin Yeri

Nida

91

Mahmut Toptaş

Sünnet Savunması ve Hadis Usulü

Cantaş

92

Abdullah Yıldız

Büyük Türk-İslam Hukuk Bilgini İmam Serahsi'nin Hayatı ve Sünnet Anlayışı

-

93

İsmail L. Çakan

Hadis Nasıl Okunur Okutulur

-

94

İsmail L. Çakan

Hadis Nasıl Okunur Okutulur

-

95

Hacı Ahmet Kayhan

Hadis-i Erbain Sadreddin-i Konevi

-

96

Muhammed Ebu Şeybe

Sünnet Müdafaası (I-II)

Rehber

97

İsmail Mutlıu

Sünneti İnkar Fitnesi

Mutlu

98

Muhammed Avvame

İmamların Fıkhi İhtilaflarında Hadislerin rolü

Kayıhan

99

Ali Yardım

İslam'da Altın Yüzük Kullanımı

Damla

100

Ramazan Balcı

Ebu Hureyre

Gelenek

101

Abdülhüseyn Şerefüddin el-Musevi

El-Müracaat (Şiilik, Sünnilik Üzerine) Mektuplar

Velayet

102

Ramazan Hub

Hızır Aleyhisselam

Kırk Kandil

103

Hasan İbik

İstanbul'un Fethi Hadisi

İLAHİYAT YAYINLARI

104

Ali Osman Ateş

Hadis Temelli Kalıp yargılarda Kadın

Beyan

105

Abdullah Karahan

Hadis Edebiyatında Zevaid Kitapları

Sır

106

Darir Mustafa Efendi

Yüz Hadis Yüz Hikaye

Darulhadis

107

Ali Galip Gezgin

Kur'an'da Hz. Peygamber'e Yapılan Uyarılar

Fakülte

108

Mustafa eriş

Peygamberimizin Kızları ve Kıs Torunları

Erkam

109

G. H. A. Juynboll ve diğerleri

İsnad Analiz Yöntemleri

Ankara Okulu

110

Ömer Özpınar

Hadis Edebiyatının Oluşumu

Ankara Okulu

111

Nabia Abbott

Hz. Muhammed'in Sevgili Eşi Ayşe

Yurt

112

Ahmet Yücel

Hadis İlminde Tankit Terimleri ve İlgili Çalışmalar

İfav

113

Yusuf el-Kardavi

Sünneti Anlamada Yöntem

Rey

114

 

 

 

 

Mehmed Arif Bey

Hadisleri Anlamada Toplumsal Boyut

Darulhadis

116

Ali Çelik

Kavram ve Mahiyet Olarak Sünnet ve Bid'at

Beyan

117

Yavuz Ünal

Hadisleri Tespitte Yöntem Sorunu

Etüt

118

Yavuz Ünal

Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmaları (1920-1997)

Etüt

119

Hüseyin K. Ece

Buhari

Beyan

120

M. Zübeyir Sıddiki

Hadis Edebiyatı Tarihi

İrfan

121

Zekeriya Güler

Hadis Günlüğü

Nükte

122

Musa Carullah

Hatun

Kitabiyat

123

Abdullah Yıldız

Hz. Peygamber ve Gizli Düşmanları

İz

124

M. Hayri Kırbaşoğlu

Namazların Birleştirilmesi

Araştırma

125

Abdulkadir Çuhacıoğlu

Müt'a Nikahı

Kevser

126

Mustafa Ertürk

Sünnet'in Güncelleştirilmesine Doğru

İlahiyat

127

M. Hayri Kırbaşoğlu

Sünnet'ten Çağa Elli İki Mesaj

İlahiyat

128

Mustafa Çelik

Uydurma Hadislerle Kadın Aleyhtarlığı

Ölçü

129

Zekeriya Kitapçı

Hz. Peygamber'in Hadislerinde Türk Varlığı

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

130

Adnan Demircan

Hz. Ali'nin Hilafet Hakkı Meselesinde Gadir-i Hum Olayı

Beyan

131

Ali Çelik

Peygamberimiz'in Ramazan Günlüğü

Beyan

132

Ali Özek

Hadis Ricali

-

133

İsmail Hakkı Ünal

İmam Ebu Hanife'nin Hadis Anlayışı ve Hanefi Mezhebinin Hadis Metodu

Diyanet İşleri Başkanlığı

134

M. Yaşar Kandemir

Sahabeden 101 Hatıra

Zafer

135

M. Yaşar Kandemir

Peygamberimizden 101 Hatıra

Zafer

136

Abdullah Karahan

Hadis Ravilerinin Güvenilirliği

Sır

137

Suat Yıldırım

Oryantalistlerin Yanılgıları

Ufuk

138

Muhammed Osman Necati

Hadis ve Psikoloji

Fecr

139

Rıza Savaş

Hz. Muhammed (sav) Devrinde Kadın

Ravza

140

Ali Osman Ateş

Ehli Sünnet ve Şia'nın Delil Olarak Aldığı Bazı Hadisler

Beyan

141

Said Alpsoy

Bir İnsan Olarak Hz. Muhammed

Ayraç

142

Anne-Marie Delcambre

Allah'ın Resulü Hz. Muhammed

YKY

143

Yusuf Ziya Keskin

Recm Cezası –Ayet ve Hadis Tahlilleri-

Beyan

144

Yusuf Ziya Keskin

Ebu Nu'aym el-İsfahani

Beyan

145

İsmail Hakkı Bursevi

İman Esaslarına Tasavvufi Bakış

Darulhadis

146

Selahattin Yıldırım

Osmanlı'da Kırk Hadis Çalışmaları

Osmanlı Hadis Araştırmaları

147

Selahattin Yıldırım

Osmanlı İlim Geleneğinde Edirne Darulhadisi ve Müderrisleri

Darulhadis

148

İbrahim Canan

Hz. Peygamberin Sünnetinde Tıp Tıbb-ı Nebevi

Akçağ

149

İsmet Özel

Kırk Hadis

Şule

150

Ali Çelik

İslam'ın Kabul Veya Reddettiği Halk İnançları

Beyan

151

Ahmet Akbulut

Sahabe Devri Siyasi Hadiselerinin Kelami Problemlere Etkisi

Birleşik

152

Mehmet Ali Sönmez

İbnu Hibban ve Cerh-Tadil Metodu

Umran

153

İbrahim Bayraktar

Edebi ve İlmi Açıdan Hadis

Işık

154

Adem Dölek

Edebi Açıdan Hadislerde Teşbih ve Temsiller

Ekev

155

Mustafa eriş

Peygamberimizin Hanımları

Erkam

156

Hüseyin Algül

Peygamberimizin Şemaili Ahlak ve Adabı

Nil

157

Muhittin Uysal

Tasavvuf Kültüründe Hadis

Yediveren

158

Kamil Çakın

Hadis İnkarcıları

Seba

159

Muhammed Taqi Usmani

Sünnet'in Bağlayıcılığı

Rağbet

160

Mustafa Sibai

Oryantalizm ve Oryantalistler

Beyan

161

Mehmed Said Hatiboğlu

İslamda ilk Siyasi kavmiyetçilik Hilafetin Kureyşliliği

-

162

Mehmet Arif

1001 Hadis Birinci Cilt

Tercüman

163

Seyyid Süleyman Nedvi

Hazreti Aişe

Timaş

164

Metin Karabaşoğlu

Hadis Okumaları

Karakalem

165

Ali Osman Ateş

İslam'a Göre Cahiliye ve Ehl-i Kitab Örf ve Adetleri

Beyan

166

Yunus Macit

Hz. Peygamber'in Sünneti'nde Çevre

-

167

Mahmud Denizkuşları

Hadislerin Işığında Günlük Hayatımız

Marifet

168

Mahmut Yeşil

Va'z edebiyatında Hadisler

Türkiye Diyanet Vakfı

169

Mehmet Emin Özafşar

Hadis ve Kültür Yazıları

Kitabiyat

170

Mehmet Eren

Buhari'nin Sahih'i ve Hocaları

Nükte

171

Hüseyin Hansu

Mutezile ve Hadis

Kitabiyat

172

Aynur Uraler

Peygamberimizin Hanımı Ümmü Habibe ve Rivayetleri

Beyan

173

H. Ali Akar

Kur'an Sünnet Bilinci

Furkan

174

Sıdık Korkmaz

Tarihin Tahrifi

Araştırma

175

A. Kadir Evgin

Buhari'nin Hocası Abdullah b. Zübeyr el-Humeydi ve Müsned'i

İlahiyat

176

İzmirli İsmail Hakkı-Şeyh Safvet

Ahlak ve Tasavvuf Kitaplarındaki Hadislerin Sıhhati

Darulhadis

177

Muhyiddin Seydi Çelebi

Buhari'de Yönetim Esasları (Müstahrec mine'l-Buhari)

Darulhadis

178

Abdulgani Abdulhalik

Sünnetin Delil Oluşu

Şule

179

İmam Suyuti

Sünnetin İslamdaki Yeri

Umran

180

İzmirli İsmail Hakkı

Hadis Tarihi

Darulhadis

181  

Mücteba Uğur

Hadis İlimleri Edebiyatı

Türkiye Diyanet Vakfı

182

Abdülaziz b. Şah Veliyullah Dehlevi

Büstanul Muhaddisin

Diyanet İşleri Başkanlığı

183

S. Kemal Sandıkçı

İlk Üç Asırda İslam Coğrafyasında Hadis

Diyanet İşleri Başkanlığı

184

İsmail l. Çakan

Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları

İsav

185

Subhi es-Salih

Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları

Diyanet İşleri Başkanlığı

186

Ali yardım

Hadis I-II

Damla

187

Talat Koçyiğit

Hadis Usulü

Türkiye Diyanet Vakfı

188

Yusuf Kılıç

El-Hatibu'l-Bağdadi ve Yararlandığı İlim Otoriteleri ve Hadis Ravileri

-

189

M. Tayip Okiç

Bazı Hadis Meseleleri Üzerine Tedkikler

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

190

Ahmet Yıldırım

Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları

Türkiye Diyanet Vakfı

191

Talat Koçyiğit

Hadis Istılahları

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

192

Talat Koçyiğit

Hadis Tarihi

Türkiye Diyanet Vakfı

193

Talat Koçyiğit

Hadis Usulü

İlmi Yayınlar

194

İsmail Lütfi Çakan

Hadis Usulü

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

195

Mustafa Sibai

İslam Hukukunda Sünnet

Birim

196

Mücteba Uğur

Ansiklopedik Hadis terimleri Sözlüğü

Türkiye Diyanet Vakfı

197

Selman Başaran

Hadislerin Türk Atasözlerine Tesiri

Uludağ Üniversitesi

198

İmam Celalü'd-Din Es-Suyuti

Esbab-u Vurudi'l Hadis

İhtar

199

Muhammad Hamidullah

Muhtasar Hadis tarihi ve Sahife-i Hemmam İbn Munebbih

Bahar

200

Mahmud Tahhân

Yeni Hadis Usulü

-

201

Mustafa İslamoğlu

Üç Muhammed

Denge

202

M. Mustafa el-A'zami

İslam Fıkhı ve Sünnet

İz

203

Diyanet ilmi Dergi

Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) –Özel Sayı-

Diyanet İşleri Başkanlığı

204

Ali Yardım

Şihab'ül-Ahbar Tercümesi

Damla

205

Sadık Cihan

Uydurma Hadislerin Doğuşu Siyasi ve Sosyo-Politik Olaylarla İlgisi

-

206

Mehmet Yılmaz

Derlemeler

Önsöz

207

Mücteba Uğur

Hadis dersleri Lise III

-

208

Mehmet Görmez

Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu

Türkiye Diyanet Vakfı

209

Misfir Gurmullah ed-Dümeyni

Hadis'te Metin Tenkidi Metodları

Kitabevi

210

Şeyh Eşref Ali Tanevi

Hadislerle Tasavvuf

Umran

211

Kettani

Hadis Literatürü er-Risaletü'l-Mustatrafe

İz

212

Bünyamin Erul

Sahabenin Sünnet Anlayışı

Türkiye Diyanet Vakfı

213

Ali Osman Koçkuzu

Rivayet ilimlerinde Haber-i Vahitlerin İtikat ve Teşri Yönlerinden Değeri

Diyanet İşleri Başkanlığı

214

Aliyyü'l-Kari

Zayıf Hadisleri Öğrenme Metodu

İlim

215

Nuri Topaloğlu

Selçuklu Devri Muhaddisleri

Diyanet İşleri Başkanlığı

216

Sempozyum

Sünnetin Dindeki Yeri

İsav

217

 

Hadis Tetkikleri Dergisi I/1

Süha

218

 

Hadis Tetkikleri Dergisi I/2

Süha

219

 

Hadis Tetkikleri Dergisi II/1

Süha

220

 

Hadis Tetkikleri Dergisi II/2

Süha

221

 

Hadis Tetkikleri Dergisi III/1

Süha

222

 

Hadis Tetkikleri Dergisi III/2

Süha

223

M. M. el-A'zami

İlk Devir Hadis Edebiyatı

İz

224

Mahmud Ebu Reyye

Muhammedi Sünnetin Aydınlatılması

Yöneliş

225

Ekrem Ziya Umeri

Hadis Tarihi

Esra

226

 

Makaleler

 

227

Muhammed Esed

Sahih-i Buhari

Gerçek Hayat

228

el-Hatibu'l-Bağdadi

Şerefu Ashabi'l-Hadis

Diyanet İşleri Başkanlığı

229

Muhammed bin Ali elBirgivi

Usulü Hadis

Yasin

230

İsmail Lütfi Çakan

Hadis Edebiyatı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

231

 

Makaleler

 

232

M. Fuad Sezgin

Buhari'nin Kaynakları

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

233

S. Kemal Sandıkçı

Sahih-i Buhari Üzerine Yapılan Çalışmalar

Diyanet İşleri Başkanlığı

234

Sempozyum

Hadis'in Dünü-Bugünü ve Geleceği Sempozyumu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

235

Hayreddin Karaman

Hadise Dair İlimler ve Hadis Usulü

İrfan

236

Ali Osman Koçkuzu

Hadisde Nasih Mensuh

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

237

Hasan kamil Yılmaz

Tasavvufi Hadis Şerhleri ve Konevi'nin Kırk Hadis Şerhi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

238

Yaşar Bozyiğit

Peygamber Efendimizin Sünnetine Tabi Olmak

-

239

Ahmet Yücel

Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

240

Selahattin Polat

Mürsel Hadisler ve Delil Olma Yönünden Değeri

Türkiye Diyanet Vakfı

241

 

 

 

242

Sempozyum

Günümüzde Hadisin Anlaşılması

Kurav

243

Ali Akyüz

Kaynak Tetkiki Açısından Abdürrezzak-Buhari İlişkisi Üzerine Bir Mukayese

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

244

Nusrettin Bolelli

Kadınların Hadis İlmindeki Yeri

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

245

Emin Aşıkkutlu

Hadiste Rical Tenkidi Cerh ve Ta'dil İlmi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

246

Ali Akyüz

Said b. Mansur'un Musannef'inin Yeniden İnşası

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

247

Selman Başaran- M. Ali Sönmez

Hadis Tarihi ve Usulü

Esra Fakülte

248

Ömer Çelik vd.

Üsve-i Hasene Kullukta-Ahlakta-Adabda En Güzel İnsan

Altınoluk

249

Sempozyum

İslam'ın anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri

Türkiye Diyanet Vakfı

250

Zafer Ahmed et-Tehanevi

Yeni Usul-i Hadis

TÖV

251

Cemal Ağırman

Hz. Peygamber'in Sünnetinde İtaat

Ensar

252

Sempozyum

Oryantalizmi Yeniden Okumak Batı'da İslam Çalışmaları Sempozyumu

Diyanet İşleri Başkanlığı

253

Marife Bilimsel Birikim II/3

Oryantalizm

 

254

Abdulganiy Abdulhalık

Sünnet ve Dindeki Yeri

Koba Yayınları

255

Hayati Yılmaz

Toplumsal Dönüşümde Sünnet

Rağbet

256

Harun Ünal

Uydurma Hadisler I

Basiret

257

Yaşar Bozyiğit

Peygamber Efendimiz'in Sünnet-i Seniyyesi'ne Göre Ağız ve Diş Temizliği Misvak Âdabı

-

258

Osman Güner

Sünnet'ten Topluma

Fecr

259

Selçuk Coşkun

Hadis Değerlendirmede Bütünlük

Aktif

260

Muhammed Abdurreşid en-Nûmânî

İmam Ebû Hanîfe (R.A.)'in Hadis İlmindeki Yeri

Berka

261

Sadreddin Konevi

Kırk Hadis Şerhi

İz

262

İsmail L. Çakan

Eyüp Sultan hazretlerinden Kırk Hadis

Nesil

263

Ali Osman Ateş

Oryantalistlerin Hz. Peygamber ile İlgili İddialarına Cevaplar

Beyan

264

Bediuzzaman Said Nursi

Sünnet-i Seniyye Risalesi

Sözler

265

Adem Dölek

Hadisler Işığında Sosyal Dayanışma

Nesil

266

Muhammed Kasım Abduh el-Hârisi

Muhaddisler Nazarında İmam Ebû Hanîfe (R.A) I-II

Misvak

267

Ergun Candan

Bilinmeyen Yönleri ve Sırlarıyla Son Üç Peygamber

Sınır Ötesi

268

İbrahim Canan

Sahabe Dünyası

Nesil

269

Muhammed Accâc el-Hatîb

Sünnetin tesbiti

Yeni Akademi

270

Mustafa Utku

İsmail Hakkı Bursevî'den Dersler Kırk Hadis Şerhi

Uludağ

271

Hüseyin Yusuf

İnsanlar Arası İlişkilerde Hz. Peygamber Modeli

Rehber

272

Bekir Sağlam

Model İnsan Peygamber

Timaş

273

Âsaf Ataseven

Tarih Boyunca Sünnet

Boğaziçi

274

Nil Gün

Sünnet

Kuraldışı

275

Ahmet Sarbay

Asr-ı Saadet'te Türkler

Biyografi.Net

276

Muhittin Uysal

Peygamber Günlerinde Giyim Kuşam ve Süslenme

Yediveren

277

Yusuf el-Kardâvî

Bilgi ve Medeniyet Kaynağı Olarak Sünnet

Yörünge

278

Alim Yıldız

Kırk Hadis

Buruciye

279

Mahmut Balcı

Bir Barış Elçisi Olarak Hz. Muhammed

Ahsen

280

Adem Dölek

Meşhur Hadis İmamları'nın Hocası İshak b. Râhûye

Beka

281

Abdurrahman Şarkavi

Özgürlük Peygamberi Hz. Muhammed

Alternatif

282

Muhammed b. Muhtar eş-Şankıtî

Sahabe Arasındaki Siyasi İhtilaflar

Çıra

283

Mehmet Yaşar Soyalan

Vahiy Savunması Kurân Dışı Vahyin İmkânsızlığı

Anka

284

Abdullah Ünalan

İmamet Teorisinin Referanslarında Ehl-i Sünnet ve Şia'ya Göre Hadis

Elips

285

Abdülhamid es-Suheybânî

Kur'an ve Sünnet Işığında Cinler

Guraba

286

Seyfullah Kara

Peygamber Döneminde Gençlik

Ağaç

287

Murat Sarıcık

Örnek Nesil İçin Sahabe Modeli

Nesil

288

Halil İbrahim Kutlay

Güller Gülünden İki Demet 40 Hadis-i Şerif

Rağbet

289

Mehmet Birekul-Fatih Mehmet Yılmaz

Peygamber Günlerinde Sosyal Hayat ve Aile

Yediveren

290

Yunus Macit

Ömer b. Abdülaziz'in Hadis Kültüründeki Yeri

DB Kitapları

291

Saffet Sancaklı

Hadislerde Fakirlik ve Zenginlik Problemi

Elif

292

Hikmet Zeyveli

Kur'ân ve Sünnet Üzerine Makaleler

Birun

293

Özcan Hıdır

Yahudi Kültürü ve Hadisler

İnsan

294

Recep Şentürk

Toplumsal Hafıza Hadis Rivayet Ağı

Gelenek

295

Mustafa Ertürk

Metin Tenkidi

Fecr

296

Ahmet Emin Seyhan

Hadislerde Kıyamet Alametleri

Bireysel

297

Ömer Faruk Akkaya

Ya Habiballah

Bireysel

298

Abdulkadir Evgin

Hadislerde Hızır-Gayb İlişkisi

İlahiyat

299

Aliyyü’l-Kâri

Kırk Kudsî Hadis

Ravza

300

H. Musa Bağcı

Hadis Rivayetinde Sahabenin kavrama ve Nakletme Sorunu

İlahiyat

301

Mehmet Sürmeli

Gaye İnsan Hz. Muhammed

Mavi

302

Musa Tektaş

Darendeli Alimler ve Hz. Peygamber Sevgisi

Nasihat

303

Nihat Yatkın

Günahla İlgili Bir Hadisin Tahlili

İlahiyat

304

Mehmet Paçacı vd.

Kur’an ve Hadis İlimleri

İlitam

305

Harun Ünal

Uydurma Hadisler I-VI

Mirac

306

Ebu Zehv

Hadis ve Hadisçiler

Ensar

307

Ayhan Tekineş

Geleneğin Altın Zinciri

Ensar

308

Ali Nar

Kırk Hadisle Müslüman Kimliği

Elif

309

Mustafa Ertürk

Hadis Çözümlemeleri

Ensar

310

Selahattin Yıldırım

Resûlullah'ın Dilinden Ramazan ve Oruç

Darulhadis

311

Bekir Kuzudişli

Hadis Rivayetinde Aile İsnadları

İşaret

312

Ahmet Koç

Kur'an'da İnsan ve Hz. Muhammed

Rağbet

313

Kadir Gürler

Ehl-i Hadisin Düşünce Yapısı

Emin

314

Suyûtî

Cennetin Anahtarı

Sır

315

İslâmî İlimler Dergisi

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu

İslâmî İlimler Dergisi

316

Abdullah Aydınlı

Hadis Istılahları Sözlüğü

Hadisevi

317

İsmail Lütfi Çakan

Hatib Bağdadi’ye Göre Hadis Öğrenimi

 

318

Mustafa Ertürk

Filozof Tabib Muhaddisler

Ensar

319

İbrahim Cücük

Ayet ve Hadislerle Peygamberimiz

Rağbet

320

Ahmet Yıldırım

Peygamberimizin Sade Hayatı

Ensar

321

Nevzat Tartı

Hadisçilerin Zaman/Tarih Tasavvuru

Din ve Bilim

322

Sempozyum

Sünnetin Bireysel ve Toplumsal Değişimdeki Rolü

Konya İlahiyat Derneği

323

Muhammet Yılmaz

İbn Hacer’in Hocaları Bağlamında Kadın Hadisçiler

Araştırma

324

Hüseyin Hansu

Mütevatir Haber

Bilge Adamlar

325

Hüseyin Hansu

Babanzâde Ahmet Naim

Kaynak

326

Halis Aydemir

Rivayetlerin Olasılığı Teorisi Işığında Nâfi

Emin

327

Mehmet Okuyan

Kur’an-ı Kerim’e Göre Kabir Azabı Var mı?

Etüt

328

Abdullah Oruç

Harider I-III

Edav

329

Ali Çelik

Sünnetin Aktüel Değeri

Kitap

330

Yusuf Açıkel

Kur’an ve Hadisler Işığında Geçmişten Günümüze Ehl-i Beyt

Nobel

331

Mahmut Kaya

Huzûr-ı Risâlette

 

332

Bünyamin Erul

Hadislerin Dili

Diyanet Vakfı

333

Yahya Zekeriyagil

Nüzûl-i Îsa

Rahle

334

Abdullah Aydınlı

Hadis Tesbit Yöntemi

Rağbet

335

Numan Yazıcı

İki Demet kırk Hadiste Emsâl

Rağbet

336

Elbani

Hz. Peygamber’in Namaz Kılış Şekli

Beka

337

Osman Arpaçukuru

Peygamberimizin Anlattığı Hikayeler

Nar

338

Sadık Cihan

Hadisler ve Ortaya Çıkış Sebepleri

Ankara İHL

339

Sami Şahin

Hadislerde Aşere-i Mübeşşere

Yayınevi

340

Saffet Sancaklı

Hz. Peygamberin Mesajlarında Örnek Toplum

Nun

341

Yavuz Köktaş

Fethu’l-Bârî ve Umdetü’l-Kârî’nin Metin Tahlili…

İsam

342

H. Musa Bağcı

İnsanın Kaderi

Ankara Okulu

343

Süleyman Doğanay

Hadis Rivayetinde Ravi Tasarrufları

İSAM

344

H. Musa Bağcı

Hadis Tarihi

Ankara Okulu

345

Abdülgaffar Aslan

İslam’da Peygamberlik

Araştırma

346

Mustafa Öztürk

Tefsirde Ehl-i Sünnet ve Şia Polemikleri

Ankara Okulu

347

Ahmet Yücel

Hadis Tarihi ve Usûlü

İfav

348

Ahmet Lütfi Kazancı

Nübüvvet Pınarından Kırk Hadis

Ensar

349

İbrahim Sarmış

Hadisler Kur’an’la Eşdeğer midir?

Düşün

350

Yavuz Ünal

Hadisin Doğuş ve Gelişim Tarihine Yeniden Bakış

Ensar

351

Yavuz Köktaş

Hadis Fetvaları

Karadeniz

352

Selçuk Coşkun

Bir Eğitimci Olarak Hz. Peygamber’in İnsan Anlayışı

Ekev

353

Selçuk Coşkun

Sünnet ve Gelenek

Salkımsöğüt

354

Huriye Martı

Osmanlı’da Bir Dâru’l-Hadîs Şeyhi Birgivî Mehmed Efendi

Dârulhadis

355

Huriye Martı

Birgivî Mehmed Efendi

TDV

356

Huriye Martı

Hadisler Ekseninde Diyalojik Çevre Ahlâkı

Adal Ofset

357

Huriye Martı

Hadis Usulünün Öncesi ve Ötesi

Adal Ofset

358

Mehmet Dilek

Hadis Tahric Şartları Açısından Kütüb-i Sitte

İpek

359

H. Musa Bağcı

Beşer Olarak Hz. Peygamber

Ankara Okulu

360

H. Musa Bağcı

Hadis Yazıları

Araştırma

361

H. Musa Bağcı

Popüler Dini Kaynaklarda Peygamber Tasavvuru

Araştırma

362

Ahmed Ürkmez

Ahlak Ekseninde Hadis

Diyanet

363

Cemal Ağırman

Bir Demet Gül 40 Hadis

Rağbet

363

Zekeriya Güler

Hz. Peygamber Toplum ve Aile

Ensar

364

Zekeriya Güler

40 Hadis’te İş ve Ticaret Ahlakı

İgiad

365

Zekeriya Güler

İlk Yedi asırda Hadis İlimleri Literatürü

 

366

Zekeriya Güler

Ana Konularıyla Hadis İlmi

 

367

Zekeriya Güler

Kırk Hadiste Kadın ve Aile

 

368

Muhammed Nûr Süveyd

Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi

Uysal

369

Ali Nar

Kırk Hadisle Müslüman Kimliği

Ravza

370

Yavuz Köktaş

Güncel Hadis Yorum ve Tartışmaları

Rağbet

371

İbrahim Kutluay

Mukaddes Zaman ve Mekanlar

Rağbet

372

Veli Atmaca

Hadislerde Rukye

Rağbet

373

İshak Emin Aktepe

Fâiz ve Finansman Hadisleri

yedirenk

374

İshak Emin Aktepe

Erken Dönem İslâm Hukukçularının Sünnet Anlayışı

İnsan

375

İmam Muhammed b. İdris eş-Şâfiî

İhtilâfu Mâlik ve’ş-Şâfiî

İz

376

İmam Şâfiî

Sünnet Müdafaası

Polen

377

 

 

 

 

 


PROF. DR.H. MUSA BAĞCI WEB SİTESİ
 
Facebook beğen
 
ANLAMLI SÖZLER
 
BUGÜNKÜ HANEFİ FAKİHLERİ, TIPKI İMAM EBU HANİFE TAKLİTÇİLERİNİN MUŞAHHAS OLAYLAR ÜZERİNE VERİLEN HÜKÜMLERİ EBEDİLEŞTİRDİKLERİ GİBİ, KENDİ MEZHEBİNİN RUHUNA AYKIRI OLARAK İMAM EBU HANİFE'NİN YORUMLARINI EBEDİLEŞTİRMİŞLERDİR. BU İTİBARLA, İÇTİHAT KAPISININ KAPANMIŞ OLMASI, KISMEN FIKIH KAVRAMININ BİLLURLAŞMIŞ OLMASINDAN, KISMEN DE EMEVİLERİN ÇÖKÜŞ DÖNEMİNDE BÜYÜK DÜŞÜNÜRLERİ PUTLAR HALİNE GETİREN ZİHNİ TEMBELLİK YÜZÜNDEN MEYDANA GELEN EFSANEDİR. EĞER DAHA SONRAKİ ALİMLER BU EFSANEYİ SAVUNMUŞLARSA BUGÜNÜN İSLAM DÜŞÜNCESİ, BU GÖNÜLLÜ TESLİMİYETE BOYUN EĞMEK ZORUNDA DEĞİLDİR. (M. İKBAL, İSLAMDA DİNİ DÜŞÜNCE, S. 238)

"ŞU HSUSUSU GERÇEKLEŞTİRMEK VE İNSANLARI ONA ÇAĞIRMAK İÇİN BÜTÜN GÜCÜMLE ÇALIŞTIM. BUNLARDAN BİRİSİ, DÜŞÜNCEYİ TAKLİT ZİNCİRİNDEN KURTARMAK; DİNİ, TEFRİKAYA DÜŞMEDEN, İLK MÜSLÜMANLARIN ANLADIKLARI ŞEKİLDE ANLAMAK VE ONU AKLIN AŞIRILIKLARINDAN KORUMAKTIR. (ABDUH, TEVHİD, S. 49)
ANLAMLI SÖZLER
 
ŞİMDİ İNSAF EDELİM, BU RUH HALİ İLE BİZİM İÇİN TERAKKİ İMKANI VAR MIDIR? BİZ BU CEHALET VE TAKLİT KÖTÜLÜĞÜYLE ŞİMDİKİ MEDENİYETİN ŞİDDETLİ CEREYANLARINA KARŞI DİNİMİZİ, MİLLETİMİZİ NASIL MUHAFAZA EDEBİLİRİZ? MİLLET BU BATIL AN'ANELERDEN KURTARILMADIKÇA, İSLAM'IN ASLİ HAKİKATLERİ BÜTÜN SAFİYETİYLE AÇIĞA ÇIKARILMADIKÇA BEN BUNUN İMKANINI GÖREMİYORUM. TERAKKİNİN ESASI CEHALETTEN İLME, TAKLİTTEN TAHKİKE GEÇMEKTİR. CEHALETLE VE TAKLİTLE HİÇ BİR ZAMAN TERAKKİ EDEMEYECEĞİMİZ GİBİ, DİNİMİZİ DE MİLLETİMİZİ DE MUHAFAZA EDEMEYİZ. GENÇLERİMİZ DİNSİZ OLUYOR DİYE BUGÜN ŞİKAYET EDİYORUZ. ELBETTE OLURLAR. BİZİM ŞİKAYETE HAKKIMIZ YOKTUR. BÜGÜNKÜ MEDENİYETİN İLİM VE FENLERİNDEN AZ ÇOK NASİBİNİ ALMIŞ DİMAĞLAR, ARTIK HURAFE DİNLEYEMEZ. ONLARI İSLAMI'N KATİ HAKİKATLERİYLE AYDINLATMAK GEREKİR. (SEYYİD BEY, İSMAİL KARA'NIN TÜRKİYE'DE İSLAMCILIK DÜŞÜNCESİ KİTABINDAN S. I/225.)
Peygamber (s.av)'e Bakışımız
 
"İslam Peygamberini eski dünya ile modern dünyanın ortasında durmuş görmekteyiz. Hz.Peygamber (s.a.v) bildirmiş olduğu vahyin kaynağı bakımından eski dünyaya, fakat bildirmiş olduğu vahyin ruhu bakımından modern dünyaya bağlıdır. Onun gelişi ile hayat aldığı yeni istikamete uygun yeni kaynaklar keşfetmiştir."
Allame Muhammed İkbal

Hz.Peygamber'in bir insan, beşer peygamber olduğunu söylerken, onun sıradan ve standart bir insan olduğu anlaşılmamalıdır. Aksine o, yüksek karakteri ve sahip olduğu yüce ahlaki yapısıyla hem peygamberlik öncesi hem de sonraki yaşantısıyla "farklı" olduğu dikkatlerden kaçmamıştır. Onun farklılığı "tür farklılığı" değil, "nitelik ve kalite farklılığı"dır. Kur'an'ın açık ve kesin ifadelerine rağmen onu insanüstü göstermek, onu bir melek veya yarı-ilah seviyesine çıkaracak ifadeler kullanmak ona yapılabilecek en büyük haksızlıktır.
GÜZEL SÖZLER
 
"KANAATİMCE EVRENİN ÖNCEDEN DÜŞÜNÜLEREK YAPILMIŞ BİR PLANIN ZAMANLA BİLGİLİ BİR ŞEKİLDE İŞLEYİŞİ OLDUĞU YOLUNDAKİ GÖRÜŞTEN KUR'AN-I KERİM'İN GÖRÜŞÜNE DAHA YABANCI BİR ŞEY OLAMAZ" (MUHAMMED İKBAL )
.Hakikati bulan, başkaları farklı düşünüyorlar diye, onu haykırmaktan çekiniyorsa, hem budala, hem de alçaktır. Bir adamın "benden başka herkes aldanıyor" demesi güç şüphesiz; ama sahiden herkes aldanıyorsa o ne yapsın?
Daniel de Foe (Cemil Meriç, Bu Ülke adlı kitabından)

Kur'an'a göre seçilmiş halk ve ırk yoktur. Tek üstünlük ölçüsü, Allah'ın dinine bağlılıktır. İslam, insanları tek dil, kültür ve coğrafyada değil, tevhid inancı etrafında birleştirir ve ümmet fikrini telkin eder. İslam, Hıristiyanlığın mutlak ferdiyetçiliğini ve yahudiliğin ırkçılığını reddeder. Kur'an'a göre değer ölçüsü Allah'ın rızasına uygun güzel faaliyet ve davranışlarıdır (amel-i salih). Her etnik grubun insani ve yasal hakları korunmak suretiyle İslam kardeşliği ve eşitliği ilkesi temel olmalıdır. İslam kardeşliği ve eşitliği prensibine aykırı düşen ve ırkçılığı telkin eden rivayetlere ihtiyatla ve mesafeli yaklaşmak gerekir.

Ünlü bilgin Cahız der ki: Geçmişe körü körüne teslim olmak, taassuba, heva ve heves sahibi olmaya yöneltir. Atalara uymak, insanların aklını esir alır. insanları körleştirir, sağırlaştırır. Bu yüzden dini, nazar ve araştırma yolu ile öğrenmek gerekmektedir.

Tevekkül, toplumda yaygın anlayışa göre kişinin görev ve sorumluluğunu Allah'a fatura ederek tembellik, miskinlik ve uyuşukluk yapması değil, bilakis Kur'an'a göre insanın herhangi bir konuda kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdikten sonra akabinde ortaya çıkabilecek engellerin bertaraf edilmesi için Allah'a güvenmek ve dayanmaktır. (11, Hud, 123; 14, İbrahim 12 vd.)

Dinde zorlama yoktur. İnsana düşen öğüt, nasihat ve tebliğdir. Zorlama ve baskı ile gerçekleşen imana iman denilemez. İçselleştirilmiş, içten, sahici ve samimi iman gerçek imandır. Hz.Peygamber ve onun değerli ashabı bu sahici ve samimi iman sayesinde insanlık tarihindeki büyük değişim ve dönüşümü gerçekleştirmiştir.

Dua,insanın Allah ile iletişimidir. Kur'an, Allah'a yapılan duaların kişinin işlediği salih ameller tarafından Allah katına yükseltileceğini bildirir. (35, Fatır, 10) Duanın kabulü için amel-i salih esastır. Hz.Peygamber duasının kabul olması için dua etmeden önce sadaka vermeyi prensip edinmiştir. Türbelerden, evliya gibi zatlardan, diğer kişi ve gruplardan kendileri aracı yapılarak istekte bulunmak insanı şirke götürebilecek yaklaşımlardır. İnsanı Allah'a yaklaştıran sadece güzel faaliyet ve davranışlardır (amel-i salih).(maide 35; İsra 57).

İslam, sadece uygulanması gereken ilkelerden ibaret olmayıp, aynı zamanda nezaket, incelik, kibarlık ve centilmenliktir. (31, Lokman, 19; 49, Hucurat, 2-4).

Allah'ın varlığını ve her şeyin yaratıcısı olduğunu kabullenmek tevhidin en yüzeysel anlamıdır. Zira bu anlamda putların kendilerini Allah'a ulaştıracağını söyleyen ve Allah'ın varlığına inanan müşriklerin asgari anlamda tevhidi kabul ettikleri söylenebilir. Oysa ki İslam'ın gerçek anlamda tevhidden kastı, Allah'ın varlığını ve birliği ve her şeyin yaratıcısı olduğunu kabulle birlikte Allah'ı değer koyucu bir otorite olarak kabul edilmesi, yani onun peygamberler aracılığıyla gönderdiği mesajlara boyun eğilmesidir. İşte bir müşrik ile müslüman arasındaki temel fark budur.

Ahiret tövbe yeri değil, hesap verme yeridir. Tövbe fırsatı insana bir defa sadece dünya hayatında verilmiştir. Bu yüzden İslam karma, tenasuh veya yeniden dünyaya farklı varlıklar şeklinde gelme gibi anlayışları tasvip etmez, reddeder.
 
Bugüne kadar 230403 ziyaretçi (445660 klik) kişi burdaydı!
webmaster: H.Musa BAĞCI
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol