PROF.DR.H.MUSA BAĞCI WEB SİTESİNE HOŞ GELDİNİZ
   
 
  Hadis Siteleri

 

         
HADİS SİTELERİ
 (Sitelerin daha geniş tanıtımları için bkz. YILMAZ Hayati, “İnternette Rihle”, Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD), c.II, sy. 1, 2004, s. 139-152)
 
           ed-Dürerü’s-seniyye (www.dorar.net)
Şeyh Alevî b. Abdülkâdir es-Sekkâf’ın danışmanlığında hizmet veren sitenin hadis bölümü oldukça zengin ve kullanışlıdır. Ana sayfanın üst kısmındaki “Kütüb ve Buhûs” butonundaki el-Hadis ve ulûmuh kısmında yer alan Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’i, Buhârî ve Müslim’in es-Sahîh’leri, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî ve İbn Mâce’nin es-Sünen’leri bilgisayara indirilebilmektedir. “Netâicü’l-buhûs…” butonunun Hadis kısmında da çeşitli araştırma ve kitapların sonuç bölümleri, metin olarak verilmektedir. “Bahs” butonu ise site içi arama yapmakta kullanılmaktadır. Ana sayfanın sağ bloğunda bulunan “el-Mevsû’atü’l-hadîsiyye” butonu, sitenin en kullanışlı bölümü olan, Teysîru’l-vusûl ilâ ahâdîsi’r-rasûl başlıklı hadis arama sayfasını açmaktadır. Burada hadisin bir veya birkaç kelimesi ilgili boşluğa yazılarak arama yapılmaktadır.
         el-Muhaddis (www.muhaddith.org)
Arapça ve İngilizce yayımlanan site, diğer hizmetleri yanında genel anlamda bir İslamî eserler ve programlar kütüphanesi sunmaktadır. Bu sitenin hadisle ilgili bölümüne, İngilizce sayfada “Search our Books”, Arapça sayfada ise “ابحث ضمن كتبنا” butonundan (ya da doğrudan www.muhaddith.org/cgi-bin/a_Optns.exe adresiyle) ulaşılmaktadır.
Bir hadis arama motoru olun bu sayfanın üst kısmında Arapça yazamayanlar için ekran klavyesi yer almaktadır. Aranacak metin ilgili boşluğa yazıldıktan sonra, alt tarafta yer alan kitap listelerinden seçmeler yapılabilir. “Hadis” başlığı altında yer alan, otuzu Arapça, üçü İngilizce bütün kitapların taranması isteniyorsa, bunu gösteren kutucuk/lar işaretlenmelidir. Sonuçlar listelendiğinde, istenirse hadisin geçtiği kitabı açma imkânı da vardır.
The International Hadith Study Association Network (IHSAN) sitesi üyelik sistemiyle çalışmaktadır. Sitenin İngilizce ve Arapça sayfalarında hizmetlerini tanıtıcı bilgiler bulunmaktadır. Hazırladıkları Hadis veritabanı CD-ROM’u internet üzerinden satılmaktadır.
Harf Information Technology (www.harf.com) şirketi tarafından hizmete sunulan site, Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca, Türkçe, Malayca ve Endonezce dillerinde yayın yapmaktadır. Diğer dillerdeki sayfalar Arapça sayfaların tam olmayan çevirilerinden oluşmaktadır.
Arapça sitenin üst kısmındaki “el-Hadîs” butonu, sitenin hadis sayfasını açmaktadır (http://hadith.al-islam.com). Kütüb-i tis’a temelinde çalışan arama motoru sayesinde, hem hadise, hem de meşhur şerhlerine ulaşma imkânı bulunmaktadır. Hadis ana sayfasında yer alan konu başlıklarıyla “konulu arama” da yapılabilmekte ve ilgili hadisler kolayca görülebilmektedir. Her bir hadîs tek sayfada gösterilmekte ve hadîsin altında şerhine yer verilmektedir. İstendiği takdirde gerek hadîs metni ve gerekse şerhi kopyalanarak başka programlara aktarılabilir.
Sayfanın sağ tarafında Kütüb-i tis’a ve bunların bazı şerhleri listelenmekte, buradaki toplam on sekiz kitap, harekeli ya da harekesiz metin olarak kullanılabilmektedir.
eş-Şebeketü’l-İslâmiyye (www.islamweb.net)
Arapça, İngilizce ve Fransızca yayın yapan genel içerikli bu sitenin Arapça ana sayfasının sağ tarafındaki “el-Mecmû’atü’r-reîsiyye” bölümünde yer alan el-Hadîsü’ş-şerîf butonu tıklandığında hadis sayfasına geçilmektedir.
Mısır Arap Cumhuriyeti Vakıflar Bakanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na ait olan bu sitede, İslam’ın temel kaynakları, Ezher Üniversitesi’nin tarihçesi ile yüz yıllık fetva arşivi, İslâmî kavramlar sözlüğü, yeni hazırlanan bir fıkıh ansiklopedisi, İslam âlimlerinin biyografileri, Seyyide Zeyneb Mescidi’nde bulunan yazmalar (şimdilik bir adet) ve sempozyum tebliğleri yayımlanmaktadır.
 Sitenin “el-Hadîsü’ş-şerîf” sayfasında Kütüb-i tis’a’ya ek olarak Dârekutnî (ö. 385/995) ile Beyhakî’nin (ö. 458/1065) es-Sünen’leri ve Humeydî’nin (ö. 219/834) el-Müsned’ine metin olarak ulaşma imkanı verilmiştir. “A’lâmü’l-müslimîn” sayfası da muhaddislerin tercüme-i hallerine kolayca ulaşmayı sağlamaktadır.
Nidâu’l-îmân (www.al-eman.com)
“Nidau’l-îmân (İman çağrısı)” ve “Bütün Müslümanların Sitesi” sloganıyla oldukça muhtevalı bir yayın yapan sitenin ana sayfasının üstünde sıralanan başlıklar arasındaki “el-Hadîsü’ş-şerîf” sayfasında Kütüb-i tis’a ve Fethu’l-bârî metin olarak yer olmaktadır.
el-Varak (www.alwaraq.com)
Emirates Internet & Multimedia and Emirates Telecommunications Corporation (www.emirates.net.ae, www.albahhar.com) tarafından hizmete sunulan bu site, genel olarak temel İslâm kaynaklarının yer aldığı bir elektronik kütüphane durumundadır ve üyelik sistemiyle çalışmaktadır. Sitenin hizmetlerinden yararlanabilmek için önce basitçe tamamlanan bir işlem ile ücretsiz üye olmak gerekmektedir. Ana sayfanın üstündeki “el-Mektebetü’t-türâsiyye” butonu, kitapların bulunduğu sayfayı açmaktadır. Buradaki hadis kitapları kısmında toplam yetmiş beş adet eser yer almaktadır. Ancak ne yazık ki bu listede hiçbir kaynak hadis eseri bulunmamakta, metni aranan hadisler ikincil eserlerde gösterilmektedir. Dolayısıyla bu siteden, hadis aramak için değil, bir kütüphane olarak istifade edilmelidir.
Saydu’l-Fevâid (www.saaid.net)
Bu sitenin ana sayfasının sağ yanındaki “er-Reîsiyye” kutusunun içinde yer alan Mektebetü Saydi’l-Fevâid kısmı, on tanesi Arapça dışında olmak üzere toplam 1298 adet kitap ihtiva eden büyük bir e-kütüphanedir. Bunlar arasında kırk sekizi hadis, yetmişi de hadis ilimleri ile ilgili eski-yeni yüz on sekiz adet hadis eseri yer almaktadır. Bu eserleri metin olarak ekrandan okumak ve taramak imkanı olmamakla birlikte .zip (sıkıştırılmış) dosya olarak ücretsiz download edilebilmektedir. Ayrıca sitedeki “Makâlât” ile “Buhûs ilmiyye” sayfalarında da hadisle ilgili çeşitli makale ve araştırmalar bulunmaktadır.
İslamî ilimlerin hemen her alanında toplam 831 eser ile büyük bir e-kütüphane hizmeti veren bu sitenin “Kısmu’l-hadîs ve ulûmuh” sayfasında yüz kırk adet hadis kitabı bulunmaktadır. Bu kitaplar hem ekrandan okunabilmekte, hem de bilgisayara indirilebilmektedir. Üye olunduğu takdirde sitedeki kitaplardan seçilerek isme kayıtlı özel bir kütüphane oluşturulabilmekte, bu da daha sonra sürekli aynı kitaplarla çalışmayı kolaylaştırmaktadır.
el-Muhtâru’l-islâmî (www.islamselect.com)
Bu sitenin ana sayfasının en altında bulunan “et-Tasnîfü’l-esâsî” kutusunun içinde yer alan “el-Hadîs ve ulûmuh” sayfasında, hadisle ilgili çeşitli konularda yazılmış toplam yüz altmış dokuz makale listelenmektedir. Ekrandan okunabilen bu makaleler hadis araştırmacıları için oldukça iyi bir bibliyografya niteliği taşımaktadır.
Dâru’l-Hadis (www.hadith.net)
Dâru’l-Hadis Araştırma Merkezi adıyla İngilizce, Arapça ve Farsça yayın yapan bir Şiî sitesidir. “Mesâdıru’l-hadîs” bölümünde geniş bir Şii hadis çalışmaları bibliyografyası listelenmekte, bazı hadis kaynaklarının tanıtımı yapılmakta ve önemli çalışmaların metinleri verilmektedir. “Ulûmu’l-hadis” sayfaları da oldukça zengin olup tam bir Şiî hadis usul ve tarihi sunmaktadır.
Kuveyt Evkaf Bakanlığı (www.islam.gov.kw)
Kuveyt Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı’nın resmî internet sitesi olan bu site, ihtiva ettiği çok önemli Fıkıh Ansiklopedisi’nin yanı sıra, “mine’l-hedyi’n-nebevi” bölümünde hadis usulü bilgilerine ve Kütüb-i tis’a’nın tanıtımına kısaca yer vermekte, Nevevî’nin (ö. 676/1278) el-Erba’ûn isimli eseri de, şerhli olarak sunulmaktadır.
Belâğ (www.balagh.com)
Sitenin ana sayfasının sol yanındaki “el-Mevsû’atü’l-islâmiyye” sayfasında hadisle ilgili iki bölüm bulunmaktadır. Bunlardan “Hadis” sayfasında değişik yazarlar tarafından kaleme alınmış hadis makaleleri yayımlanmaktadır. “Mu’cemü’l-mustalahât” sayfası ise aralarında hadis ıstılahlarının da bulunduğu geniş bir terimler sözlüğüdür.
Râfed (www.rafed.net)
Şiî müslümanlar tarafından yayımlanan bu sitenin “Kütüb” bölümündeki hadis ve ulûmü’l-hadis sayfaları, Şia’nın hadis-sünnet görüşlerinin ele alındığı bazı çalışmalara ulaşma imkânı veren bir e-kütüphane hizmeti sunmaktadır. Bu sayfanın İngilizce bölümünde de dikkat çekici kitaplar yer almaktadır. Tamamı ekrandan okunan bu eserler arasında ne yazık ki, Şia’nın temel hadis kitapları bulunmamaktadır.
Ehl-i Beyt Dijital İslâmî Kütüphane Projesi’nin sitesi olup İslam ile ilgili hemen her konuda çeşitli kitap ve makaleler ihtiva etmektedir. “Browse Library” sayfasına geçildiğinde sol yandaki listede yer alan “Hadith (Sayings and Traditions)” bölümünde, aralarında Nehcu’l-belâğa’nın da bulunduğu otuz yedi adet kitap ve makale yer almaktadır. Nehcu’l-belâğa’nın İngilizce tercümesinin verildiği sayfada, istenirse içindekiler sütünundaki “ayın” harfi tıklanarak kitabın Arapça metni görüntülenebilmektedir. Site, Şia’nın hadis anlayışını görmek için bir hareket noktası sayılabilir.
Güney Kaliforniya Üniversitesi Müslüman Öğrenciler Birliği’nin sayfası olup İslam hakkında genel bilgiler içermektedir. Sitedeki “Muhammad (saas)” ve “Sunnah” sayfalarında değişik yazarlar tarafından kaleme alınmış yazılara yer verilmekte, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud ve Muvatta’ın İngilizce tercümeleri ve bu dört kitapta arama yapma imkânı sunulmaktadır. Hadis bilimi konusunda İngilizce metin ihtiyacı duyanların istifade edeceği bir sitedir.
Internet History Sourcebooks (www.fordham.edu/halsall)
New York Fordham Üniversitesi’nin sitesine bağlı ve editörlüğünü Paul Halsall’ın yaptığı sayfalar “Internet History Sourcebooks Project” adıyla yayımlanmaktadır. Site, antik çağlardan günümüze kadar ve bütün kültürlere ait bir “kaynak kitap” olmayı hedeflemektedir. Halsall’ın bu sitesi, hadis konusundaki sayfalarından çok, hemen her alandaki içeriğiyle önem arzetmektedir.
Islamic Society of North America (ISNA)’nın resmî web sitesidir. “Library” sayfasının Hadith Archive bölümünde Buhârî, Müslim, Muvatta’, kırk kudsî hadis ve Nevevî’nin Kırk Hadis’i İngilizce metin olarak yayımlanmaktadır.
Prophet Muhammad (www.muhammad.net)
Sabr Foundation tarafından Hz. Peygamber’in biyografisini, görevini ve mesajını tanıtmak amacıyla yayımlanan sitenin ana sayfasının sol tarafındaki menüde yer alan “Online books” bölümünde, Kütüb-i sitte’den seçilmiş ve konularına göre tasnif edilmiş 500 hadis ile Riyâzu’s-sâlihîn ve Seyyid Sâbık’ın Fıkhu’s-sünne adlı eserleri bulunmaktadır.
Özel olarak Hz. Peygamber hakkında hazırlanmış güzel bir sitedir.
Muhaddis (www.muhaddis.org)
Kişisel bir gayretin ürünü olan bu sitede, Kütüb-i sitte (5972 kayıt) ve Sahîh-i Buhârî (2189 kayıt) veritabanı programları yanında Sahabe bilgileri (103 kayıt), hadis lügati ve Kütüb-i Sitte muhaddislerinin biyografileri bulunmaktadır.
Ulum el-Hikme Okulu (www.ulumulhikmekoeln.de/)
HİKEM (www.hikem.net)
Hadis İlimleri Koordinasyon ve Eğitim Merkezi’nin sitesidir.
Dinbilimleri (www.dinbilimleri.com)
Ülkemizdeki akademisyenlerin pek çoğunun yakından tanıdığı Dinbilimleri Akademik Araştırma Merkezi’nin sitesinin bu yazıda yer alması, hadis bilimi açısından da önemli olan, tez/kitap/makale arama motoru sebebiyledir. Bu sayede Türkiye’de hadis alanındaki hemen bütün bibliyografyaya ulaşılabilmektedir. Ayrıca sitede yayımlanan Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi’nde de hadis konulu makalelere sıkça yer verilmekte, derginin bütün sayıları görülebilmektedir.

www. waqfeya.com

Akademik çalışma yapmak isteyenler için kütüphaneye ihtiyaç bırakmayacak olan, kaynak kitapların bire bir asıllarını PDF formatında içeren zengin içerik ve kapsamlı literatürüyle ziyaretçilerini beklemektedir.
 
PROF. DR.H. MUSA BAĞCI WEB SİTESİ
 
Facebook beğen
 
ANLAMLI SÖZLER
 
BUGÜNKÜ HANEFİ FAKİHLERİ, TIPKI İMAM EBU HANİFE TAKLİTÇİLERİNİN MUŞAHHAS OLAYLAR ÜZERİNE VERİLEN HÜKÜMLERİ EBEDİLEŞTİRDİKLERİ GİBİ, KENDİ MEZHEBİNİN RUHUNA AYKIRI OLARAK İMAM EBU HANİFE'NİN YORUMLARINI EBEDİLEŞTİRMİŞLERDİR. BU İTİBARLA, İÇTİHAT KAPISININ KAPANMIŞ OLMASI, KISMEN FIKIH KAVRAMININ BİLLURLAŞMIŞ OLMASINDAN, KISMEN DE EMEVİLERİN ÇÖKÜŞ DÖNEMİNDE BÜYÜK DÜŞÜNÜRLERİ PUTLAR HALİNE GETİREN ZİHNİ TEMBELLİK YÜZÜNDEN MEYDANA GELEN EFSANEDİR. EĞER DAHA SONRAKİ ALİMLER BU EFSANEYİ SAVUNMUŞLARSA BUGÜNÜN İSLAM DÜŞÜNCESİ, BU GÖNÜLLÜ TESLİMİYETE BOYUN EĞMEK ZORUNDA DEĞİLDİR. (M. İKBAL, İSLAMDA DİNİ DÜŞÜNCE, S. 238)

"ŞU HSUSUSU GERÇEKLEŞTİRMEK VE İNSANLARI ONA ÇAĞIRMAK İÇİN BÜTÜN GÜCÜMLE ÇALIŞTIM. BUNLARDAN BİRİSİ, DÜŞÜNCEYİ TAKLİT ZİNCİRİNDEN KURTARMAK; DİNİ, TEFRİKAYA DÜŞMEDEN, İLK MÜSLÜMANLARIN ANLADIKLARI ŞEKİLDE ANLAMAK VE ONU AKLIN AŞIRILIKLARINDAN KORUMAKTIR. (ABDUH, TEVHİD, S. 49)
ANLAMLI SÖZLER
 
ŞİMDİ İNSAF EDELİM, BU RUH HALİ İLE BİZİM İÇİN TERAKKİ İMKANI VAR MIDIR? BİZ BU CEHALET VE TAKLİT KÖTÜLÜĞÜYLE ŞİMDİKİ MEDENİYETİN ŞİDDETLİ CEREYANLARINA KARŞI DİNİMİZİ, MİLLETİMİZİ NASIL MUHAFAZA EDEBİLİRİZ? MİLLET BU BATIL AN'ANELERDEN KURTARILMADIKÇA, İSLAM'IN ASLİ HAKİKATLERİ BÜTÜN SAFİYETİYLE AÇIĞA ÇIKARILMADIKÇA BEN BUNUN İMKANINI GÖREMİYORUM. TERAKKİNİN ESASI CEHALETTEN İLME, TAKLİTTEN TAHKİKE GEÇMEKTİR. CEHALETLE VE TAKLİTLE HİÇ BİR ZAMAN TERAKKİ EDEMEYECEĞİMİZ GİBİ, DİNİMİZİ DE MİLLETİMİZİ DE MUHAFAZA EDEMEYİZ. GENÇLERİMİZ DİNSİZ OLUYOR DİYE BUGÜN ŞİKAYET EDİYORUZ. ELBETTE OLURLAR. BİZİM ŞİKAYETE HAKKIMIZ YOKTUR. BÜGÜNKÜ MEDENİYETİN İLİM VE FENLERİNDEN AZ ÇOK NASİBİNİ ALMIŞ DİMAĞLAR, ARTIK HURAFE DİNLEYEMEZ. ONLARI İSLAMI'N KATİ HAKİKATLERİYLE AYDINLATMAK GEREKİR. (SEYYİD BEY, İSMAİL KARA'NIN TÜRKİYE'DE İSLAMCILIK DÜŞÜNCESİ KİTABINDAN S. I/225.)
Peygamber (s.av)'e Bakışımız
 
"İslam Peygamberini eski dünya ile modern dünyanın ortasında durmuş görmekteyiz. Hz.Peygamber (s.a.v) bildirmiş olduğu vahyin kaynağı bakımından eski dünyaya, fakat bildirmiş olduğu vahyin ruhu bakımından modern dünyaya bağlıdır. Onun gelişi ile hayat aldığı yeni istikamete uygun yeni kaynaklar keşfetmiştir."
Allame Muhammed İkbal

Hz.Peygamber'in bir insan, beşer peygamber olduğunu söylerken, onun sıradan ve standart bir insan olduğu anlaşılmamalıdır. Aksine o, yüksek karakteri ve sahip olduğu yüce ahlaki yapısıyla hem peygamberlik öncesi hem de sonraki yaşantısıyla "farklı" olduğu dikkatlerden kaçmamıştır. Onun farklılığı "tür farklılığı" değil, "nitelik ve kalite farklılığı"dır. Kur'an'ın açık ve kesin ifadelerine rağmen onu insanüstü göstermek, onu bir melek veya yarı-ilah seviyesine çıkaracak ifadeler kullanmak ona yapılabilecek en büyük haksızlıktır.
GÜZEL SÖZLER
 
"KANAATİMCE EVRENİN ÖNCEDEN DÜŞÜNÜLEREK YAPILMIŞ BİR PLANIN ZAMANLA BİLGİLİ BİR ŞEKİLDE İŞLEYİŞİ OLDUĞU YOLUNDAKİ GÖRÜŞTEN KUR'AN-I KERİM'İN GÖRÜŞÜNE DAHA YABANCI BİR ŞEY OLAMAZ" (MUHAMMED İKBAL )
.Hakikati bulan, başkaları farklı düşünüyorlar diye, onu haykırmaktan çekiniyorsa, hem budala, hem de alçaktır. Bir adamın "benden başka herkes aldanıyor" demesi güç şüphesiz; ama sahiden herkes aldanıyorsa o ne yapsın?
Daniel de Foe (Cemil Meriç, Bu Ülke adlı kitabından)

Kur'an'a göre seçilmiş halk ve ırk yoktur. Tek üstünlük ölçüsü, Allah'ın dinine bağlılıktır. İslam, insanları tek dil, kültür ve coğrafyada değil, tevhid inancı etrafında birleştirir ve ümmet fikrini telkin eder. İslam, Hıristiyanlığın mutlak ferdiyetçiliğini ve yahudiliğin ırkçılığını reddeder. Kur'an'a göre değer ölçüsü Allah'ın rızasına uygun güzel faaliyet ve davranışlarıdır (amel-i salih). Her etnik grubun insani ve yasal hakları korunmak suretiyle İslam kardeşliği ve eşitliği ilkesi temel olmalıdır. İslam kardeşliği ve eşitliği prensibine aykırı düşen ve ırkçılığı telkin eden rivayetlere ihtiyatla ve mesafeli yaklaşmak gerekir.

Ünlü bilgin Cahız der ki: Geçmişe körü körüne teslim olmak, taassuba, heva ve heves sahibi olmaya yöneltir. Atalara uymak, insanların aklını esir alır. insanları körleştirir, sağırlaştırır. Bu yüzden dini, nazar ve araştırma yolu ile öğrenmek gerekmektedir.

Tevekkül, toplumda yaygın anlayışa göre kişinin görev ve sorumluluğunu Allah'a fatura ederek tembellik, miskinlik ve uyuşukluk yapması değil, bilakis Kur'an'a göre insanın herhangi bir konuda kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdikten sonra akabinde ortaya çıkabilecek engellerin bertaraf edilmesi için Allah'a güvenmek ve dayanmaktır. (11, Hud, 123; 14, İbrahim 12 vd.)

Dinde zorlama yoktur. İnsana düşen öğüt, nasihat ve tebliğdir. Zorlama ve baskı ile gerçekleşen imana iman denilemez. İçselleştirilmiş, içten, sahici ve samimi iman gerçek imandır. Hz.Peygamber ve onun değerli ashabı bu sahici ve samimi iman sayesinde insanlık tarihindeki büyük değişim ve dönüşümü gerçekleştirmiştir.

Dua,insanın Allah ile iletişimidir. Kur'an, Allah'a yapılan duaların kişinin işlediği salih ameller tarafından Allah katına yükseltileceğini bildirir. (35, Fatır, 10) Duanın kabulü için amel-i salih esastır. Hz.Peygamber duasının kabul olması için dua etmeden önce sadaka vermeyi prensip edinmiştir. Türbelerden, evliya gibi zatlardan, diğer kişi ve gruplardan kendileri aracı yapılarak istekte bulunmak insanı şirke götürebilecek yaklaşımlardır. İnsanı Allah'a yaklaştıran sadece güzel faaliyet ve davranışlardır (amel-i salih).(maide 35; İsra 57).

İslam, sadece uygulanması gereken ilkelerden ibaret olmayıp, aynı zamanda nezaket, incelik, kibarlık ve centilmenliktir. (31, Lokman, 19; 49, Hucurat, 2-4).

Allah'ın varlığını ve her şeyin yaratıcısı olduğunu kabullenmek tevhidin en yüzeysel anlamıdır. Zira bu anlamda putların kendilerini Allah'a ulaştıracağını söyleyen ve Allah'ın varlığına inanan müşriklerin asgari anlamda tevhidi kabul ettikleri söylenebilir. Oysa ki İslam'ın gerçek anlamda tevhidden kastı, Allah'ın varlığını ve birliği ve her şeyin yaratıcısı olduğunu kabulle birlikte Allah'ı değer koyucu bir otorite olarak kabul edilmesi, yani onun peygamberler aracılığıyla gönderdiği mesajlara boyun eğilmesidir. İşte bir müşrik ile müslüman arasındaki temel fark budur.

Ahiret tövbe yeri değil, hesap verme yeridir. Tövbe fırsatı insana bir defa sadece dünya hayatında verilmiştir. Bu yüzden İslam karma, tenasuh veya yeniden dünyaya farklı varlıklar şeklinde gelme gibi anlayışları tasvip etmez, reddeder.
 
Bugüne kadar 230403 ziyaretçi (445663 klik) kişi burdaydı!
webmaster: H.Musa BAĞCI
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol