PROF.DR.H.MUSA BAĞCI WEB SİTESİNE HOŞ GELDİNİZ
   
 
  Eserler
KİŞİSEL BİLGİLER
 
Adı Soyadı :
 H. Musa BAĞCI
Doğum Yeri ve Yılı :
 YOZGAT-YENİFAKILI- BEKTAŞLI KASABASI
   28. 11. 1965
Medeni Durum :
Evli
Yabancı Dil(ler) :
 Arapça, İngilizce
Adres :
 Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 21280, Kampus/ Diyarbakır,
Tel :
İş: 0 412/2488023/ 3895, cep: 0505 7683301 
Fax :
0 412/ 2488025
E-mail :
 hmbagci@hotmail.com, mbagci@dicle.edu.tr
ÖĞRENİM VE AKADEMİK DURUM (Üniversite/Fakülte/Bölüm, Başlangıç-Bitiş Yılları)
 
Lisans :
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1985-1990
 
Yüksek Lisans :
 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1990-1993
 
Doktora / Uzmanlık :
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1994-1999
 
Araştırma Görevliliği:
Yardımcı Doçentlik:
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1995-1999.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ocak 2000
 
Doçentlik :
 Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mayıs 2005
 
Profesörlük :
 Dicle Üniveristesi İlahiyat Fakültesi Ekim 2010
 
BURSLAR (Kurum, Tür, Yıl, Süre)
 
Yurtiçi :
 
 
Yurtdışı :
 
 
DENEYİM
 
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İdari görev / sorumluluklar :
 
Dekan Yardımcılığı 2004- 2006.
 
Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanlığı 2009- Devam ediyor.
Hadis Anabilim Dalı Başkanlığı 2002-2004.
Kur'an Okuma ve Kıraat Anabilim Dalı Başkanlığı 2010- Devam ediyor.
 
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği   2004- 2005 (Yrd.Doç. Dr. olarak)
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2008  (Prof.Dr. olarak devam ediyor)
 
Fakülte Kurulu Üyeliği     2004- 2005 (Yrd.Doç. Olarak)
                                              2005-2008   (Doç.Dr. Olarak )
Fakülte Kurulu Üyeliği 2008 (Prof. Dr. Bölüm başkanı olarak devam ediyor)
 
Verdiği Dersler:
 
Hadis Tarihi
 
Hadis Tenkidi
 
Seçme Hadis Metinleri
 
Hadis Kaynakları ve Tenkidi
 
Yönettiği Tezler:
 
 
 
 
 
ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL DERNEKLER
 
Yurtiçi :
Şarkıyat Araştırmaları Derneği.
 
Yurtdışı :
 
 
İLGİLENDİĞİ BİLİMSEL ALANLAR
 
Beşer Olarak Hz.Peygamber, Delail ve Hasais Literatüründe Hz.Peygamber, Günümüz Hadis Problemleri, Hadis Tarihi, Hadislerin Telkin Ettiği Kader Anlayışı, Sahabenin Kavrama ve Nakletme Sorunu
 
 
YAYIN LİSTESİ
Tezler
 
1. Y. Lisans Tezi: Hadislere Göre Kader Problemi, (Danışman: Doç. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993.
 
2. Doktora Tezi: Hz.Peygamber’in Beşerî Yönü, (Danışman: Doç.Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999.
 
3. Doçentlik Tezi: Hadis Rivayetinde Sahabenin Kavrama ve Nakletme Sorunu, (Hadis Metodolojisinde Sahabenin Zabtı), İlahiyat Yay. Ankara, 2004.
 
Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
 
1. Hadis Rivayetinde Sahabenin Kavrama ve Nakletme Sorunu, (Hadis Metodolojisinde Sahabenin Zabtı), İlahiyat Yay. Ankara, 2004.
 
2. Sarık ve Çorap Üzerine Mesh Problemi, İlahiyat Yayınları. Ankara, 2004 (M. Hayri Kırbaşoğlu, “Namazların Birleştirilmesi” adlı kitabın içinde bir bölüm)
 
3. Hadis Tarihi, Ankara Okulu yayınları, Ankara 2006.
4. Hadis, (Basılmamış Ders Kitabı), Diyarbakır, 2006.
5. Beşer Olarak Hz.peygamber, Ankara Okulu yay, Ankara , 2010.
6. İnsanın kaderi, Hadislerin telkin ettiği Kader Anlayışı, Ankara okulu yay, 2009
7. Hadis Tarihi ve Metodolojisi, Ankara okulu yay, Ankara 2012.
8. Populer Dini Kaynaklarda Peygamber Tasavvuru, Araştırma Yay, 2010.
9. Hadis Yazıları, Araştırma yayınları, 2010. 
 
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 
1. “Ulaşılmaz Örnek Peygamber Tasavvurunun Tarihsel Teşekkülü” Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XIX, İzmir, 2004.
 
2. Hadis Metodolojisinde Sahîhu’l-Buharî’nin Sıhhat Bakımından İlk Tasnif edilen Eser Olduğu Fikrinin Eleştirel Analizi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 45 sayı: 1, Ankara, 2004.
 
3. “Hz.Peygamber’i Ahlakî Açıdan Zaaf İçerisinde Gösteren Bir Rivayetin Mahiyeti ve Bunun İstismarının Eleştirisi”, EKEV AKADEMİ DERGİSİ, Yıl 8, sayı: 18, Erzurum, Kış 2004.
 
4. el-Buharî’nin Kader Konusunda Kaderiye/Mu’tezile ile Münakaşaları, AÜİF der, c.46, sayı: 1, Ankara, 2005
 
5.Hz.Peygamber’i Beşer Üstü Gösteren Bazı Görüşlere Eleştirel Bir yaklaşım,” Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. I, Diyarbakır, 1999.
 
6. “Kader İnancının Siyasetle İlişkisi ve Bu İlişkinin Hadis Uydurmadaki Rolü” Dicle Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi, C. II, Diyarbakır, 2000.
 
7. “Adetler ve İbadetler Arasında Peçe Sorunu” Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. VIII, sayı: 2, Diyarbakır. 2006.
8. Kütübi Sitte Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Otoritesini Oluşturan Faktörler, İslami İlimler Dergisi Hadis –Sünnet Özel Sayısı, sayı: 4, Çorum, 2007.
 
 
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 
1. “Hadis Çalışmalarının Gerileme Dönemlerinde Hadiste İçtihad Kapısının Kapatılması Sorunu”, İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin yeri ve Değeri, Kutlu Doğum Sempozyumu, Ankara, 2003.
 
2. “Celal Nüri İleri’nin “Hatemu’l-Enbiya” Adlı Eserinde Peygamber Tasavvuru”, Cumhuriyet Dönemi Hadis Çalışmalarında Yöntem Ve Kaynak Sorunu, II. Hadisçiler Toplantısı, 19-20 Temmuz 2003, Gerede-Bolu.
 
3.Sünnet ve Hadislerin Anlaşılmasında Ehli Hadis’in Beşer Üstü Peygamber Tasavvurunun Etkisi”, Kuran Araştırmaları Vakfı, Sünneti nasıl Anlamalıyız Sempozyumu, 29-30 Mayıs, 2004, Bursa.
 
4.Medrese Eğitiminde Hadis Birikimi –Diyarbakır Örneği- Geleneksel Hadisçiler Toplantısı, 22-23 Temmuz 2006, Bolu/ Gerede
 
5. Hz.Peygamber’in Örnekliğinin Günümüzdeki Önemi (Teşebbüh/Taklit ile İktidâ/Teessî/İttiba Kavramları Bağlamında), Hz.Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, 20-22 Nisan 2007, Çorum.
 
 
 
 
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
1. “Müslümanların Peygamber Tasavvuru”, Uluslararası Hz. Muhamammed (a.s)’ı Tanıma ve Tanıtma Sempozyumu, 21 Nisan 2007, DSİ Kongre Salonu Yücetepe, Ankara.
2. “Müslümanların Peygamber Tasavvuru”, DÜNYA O’NU KONUŞUYOR, Uluslar arası Kutlu Doğum Sempozyumu, 22 Nisan 2007, Atatürk Kültür Merkezi, Taksim- İstanbul. 
3. Ebeveyn-i Rasul Tartışmalarında M. Zahid el-Kevserî’nin Yeri ve Bir Hatanın Düzeltilmesi” Adlı Tebliğin Müzakeresi, Uluslar arası M. Zahid Kevserî Sempozyumu, 24-25 Kasım 2007, Efteni Termal Otel, Gölyaka/ Düzce.
Konferanslar, Seminerler, Paneller
1. “Kader Hadislerinin Muhteva Tahlilleri” Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu. 21 Aralık 2005, Diyarbakır.
2. “Sahabenin Kavrama ve Nakletme Sorunu” Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu. 2005, Elazığ.
3. “Peygamber Tasavvuru” Şarkıyat Araştırmaları Derneği Seminer Salonu, Ekim 2005, Diyarbakır.
4.Müzakereci, I. Hadisçiler Toplantısı: Türkiye’de, İslam Aleminde ve Batı’da Hadis Çalışmaları, 20–21 Temmuz 2002, Gerede/BOLU.
5. Müzakereci, III. Hadisçiler Toplantısı: Hadis İlminde Alan Sorunu, 17–18 Temmuz 2004, Gerede/BOLU.
6. Konulu Hadis Projesi Çok Katılımlı III. Çalışma Toplantısı, 20-22 Eylül 2006, Kocatepe, ANKARA.
7. Uluslararası Siirt Sempozyumunda II. Salonda III. Oturum Başkanlığı ve Sempozyum Seçici Kurul Üyeliği, 19-21 Eylül 2006, Siirt.
8. Kutlu Doğum Haftası Konferansı, İslam Medeniyetinde “Birlikte Yaşama Tecrübesi” ve Hz.Peygamber’den Hoşgörü Örnekleri, Eğil Müftülüğü, 18 Nisan 2008, Diyarbakır.
9. Kutlu Doğum Haftası Konferansı, İslam Medeniyetinde “Birlikte Yaşama Tecrübesi” ve Hz.Peygamber’den Hoşgörü Örnekleri, Gercüş Müftülüğü, 19 Nisan 2008, Batman.
10. Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Hz.Peygamber’in Günümüzdeki Örnekliği ve İslam Medeniyetinde “Birlikte Yaşama Tecrübesi, 20 Nisan 2008, Eğitim Bir-Sen, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu, Nusaybin, Mardin.
11. Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Hz.Peygamber’in Günümüzdeki Örnekliği ve İslam Medeniyetinde “Birlikte Yaşama Tecrübesi, 20 Nisan 2008, Mardin Tarihi ve Kültürünü Yaşatma Derneği, (Mar-Çev), Mardin.
 
12. Uluslar arası Siirt Sempozyumu Seçici Bilim Kurul Üyeliği, 19-21 Eylül 2006, Siirt.
13. Uluslararası Silvan Tarihi Sempoyumu, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi, 16-18 Kasım, 2007, Silvan/ Diyarbakır.
14. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tatvan ve Çevresi Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, 31 Ağustos- 2 Eylül 2007, Bitlis/ Tatvan. 
15. İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması (Ulusal) Sempozyumu, Seçici Bilim Kurulu Üyeliği, 7-9 Eylül 2007, Siirt.
16. Radyo Konuşması, Arife Günü ve Geleneklerimiz, TRT GAP Bölge Radyosu, 11 Ekim, 2007.
17.Mevlana’da Hz.Muhammed (sav) Sevgisi”, 2007 Mevlana Yılı Çerçevesinde Mevlana Peneli, İmam-Hatip Lisesi ve Eğitim-Bir Organizesi ile, 08 Aralık 2007, Suruç/ Şanlıurfa.
18.Mevlana’da Hz.Muhammed (sav) Sevgisi”, Mevlana Paneli, Toplum Gönüllüleri Topluluğu, Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi Salonu, 15 Aralık 2007, Diyarbakır.
 
Mezuniyet Çalışması Danışmanlığı
1. Veli Şen, Celal Nüri İler’nin “Hatemu’l-Enbiya” Adlı Eserinin 1-69. Sayfalarının Transkripsiyonu ve İlmi Açıdan değerlendirilmesi, Diyarbakır, 2005. 40 Sayfa.
2. Vedat Ateş, Celal Nüri İler’nin “Hatemu’l-Enbiya” Adlı Eserinin 206-260. Sayfalarının Transkripsiyonu ve İlmi Açıdan Değerlendirilmesi, Diyarbakır, 2005. 27 Sayfa.
3. Eşref Aslan, Celal Nüri İleri’nin “Hatemu’l-Enbiya” Adlı Eserinin 273-326. Sayfalarının Transkripsiyonu ve İlmi Açıdan Değerlendirilmesi, Diyarbakır, 2005. 35 Sayfa.
 
 
Akademik Görevler
1. Dicle Ünv. İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2004-2005.
2. Dicle Ünv. İlahiyat Fak. Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2005.
3. Dicle Ünv. İlahiyat Fak. Fakülte Kurulu Üyeliği, 2004-200…
4. Dicle Ünv. İlahiyat Fak. Hadis Anabilim Dalı Başkanlığı. 2002-2004.
5. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği 2006- 200…
6. İslâmî İlimler Dergisi Hadis-Sünnet Sayı Editörlüğü, Çorum, 2007.
7. Doktora Tez Jüri Üyeliği, Ramazan Özmen, Hanbeli Mezhebi Fıkıh Üsülcülerinin Hadis/Sünnet Metodolojisi, Ankara, 2004.
8. Doktora Tez Jüri Üyeliği, Mehmet Bilen, İbn Hacer’in Buhari’ye Yöneltilen İtirazlara Verdiği Cevaplar, Ankara, 2004.
9. Yardımcı Doçent Atama Jüri Üyeliği, Yrd. Doç.Dr. Mehmet Bilen, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, 2005, Diyarbakır
 
Atıflar
Atıf Yapılan Kitaplar:
 1. Prof Dr. Hayri Kırbaşoğlu, İslâm Düşüncesinde Sünnet, Ankara okulu yay, Ank, 2000.
 2. Yrd.Doç.Dr. Saffet Sancaklı, Sünneti Doğru Anlamak, Sır yay, İst, 2001.
 3. Dr. Edip Çağmar, Edebî Açıdan Mevlidler, İlahiyat Yay, Ankara, 2004.
 4. Doç. Dr. Mehmet Azimli, Halifelik Tarihine Giriş, Öykü, Konya, 2005.
 5. Prof Dr. Hayri Kırbaşoğlu, İslâm Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara Okulu Yay, Ank, 1999.
 6. Prof Dr. Hayri Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, Kitabiyat, Ankara, 2004.
 7. Dr. Hüseyin Hansu, Mutezile ve Hadis, Kitabiyat, Ankara, 2004.
 8. Dr. Metin Bozan, İmamiyye Şiasının İmamet Tasavvuru, İlahiyat yay, Ankara, Şubat 2007,
Atıf yapılan Dergiler:
 1. Prof.Dr. Hayri Kırbaşoğlu, İstismara Elverişli Münbit Toprak Hadisler, İslâmiyât Dergisi, Sayı: 3 Din İstismarı, Ankara, 2000
 2. Prof.Dr. Hayri Kırbaşoğlu, Hz.Peygamber Tasavvurumuzun Dönüşümü: Paradigmadan Paragona’a, paragondan Kozmik İlke’ye, IV. Kutlu Doğum sempozyumu, 19-20 Nisan, 2001, Isparta
 3. Yrd.Doç.Dr. Habil Nazlıgül, Hadislerin Kaynak Değerini Tespitte İçtihat Tartışmaları, Marife Dergisi, Yıl: 5, sayı: 1, Bahar, 2005.
 4. Doç.Dr. Mehmet Emin Özafşar, Hadisçilerin Peygamber Tasavvuru, Diyanet dergisi. Ankara, 2000.
 5. Prof dr. İsmail Hakkı Ünal, Hz.Muhammed ve Tıp, Diyanet Dergisi, Ankara, 2000
 6. Kadir Paksoy, Müdrec Hadisler, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, V, 2005.
 7. Kadir Paksoy, Hadis Metodolojisinde İdrac ve Müdrec Hadisler, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, V, 2005, sayı: 2.
 8. Kadir Gürler, İçtihad ve taklit Tartışmaları Bağlamında Sened Açısından Hadislerin Sıhhati Meselesi, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, VII, 2007, sayı: 3.
 9. Yavuz Ünal, Cumhuriyet Dönemindeki Hadis Çalışmalarının Serencamı, İslâmî İlimler Dergisi, Hadis Sünnet Sayısı, sayı : 4, Çorum, 2007.
Atıf yapılan tezler:
 1. Murat Gökalp, Kadı Iyaz ve Şifa Adlı Eserinde Peygamber Tasavvuru, Doktora Tezi, Ankara, 2005 (Burada benim Doktora tezime atıf vardır)
 2. Murat Gökalp, Kadı Iyaz ve Şifa Adlı Eserinde Peygamber Tasavvuru, Doktora Tezi, Ankara, 2005 (Burada makaleme atıf vardır)
 3. Nevzat Tartı, Hadislerin Tarihsel Boyutu, Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum, 2001.
 4. Hasan İbik, Zenginlik ve Fakirlikle İlgili Hadislerin Hadis Teknikleri Açısından Değerlendirilmesi, BasılmamışYüksek Lisans Tezi, Ankara, 2001.
 5. Yüksel Güzel, Şakku’s-Sadr Rivayetinin Tahlili, AÜSBE, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2007.
 
PROF. DR.H. MUSA BAĞCI WEB SİTESİ
 
Facebook beğen
 
ANLAMLI SÖZLER
 
BUGÜNKÜ HANEFİ FAKİHLERİ, TIPKI İMAM EBU HANİFE TAKLİTÇİLERİNİN MUŞAHHAS OLAYLAR ÜZERİNE VERİLEN HÜKÜMLERİ EBEDİLEŞTİRDİKLERİ GİBİ, KENDİ MEZHEBİNİN RUHUNA AYKIRI OLARAK İMAM EBU HANİFE'NİN YORUMLARINI EBEDİLEŞTİRMİŞLERDİR. BU İTİBARLA, İÇTİHAT KAPISININ KAPANMIŞ OLMASI, KISMEN FIKIH KAVRAMININ BİLLURLAŞMIŞ OLMASINDAN, KISMEN DE EMEVİLERİN ÇÖKÜŞ DÖNEMİNDE BÜYÜK DÜŞÜNÜRLERİ PUTLAR HALİNE GETİREN ZİHNİ TEMBELLİK YÜZÜNDEN MEYDANA GELEN EFSANEDİR. EĞER DAHA SONRAKİ ALİMLER BU EFSANEYİ SAVUNMUŞLARSA BUGÜNÜN İSLAM DÜŞÜNCESİ, BU GÖNÜLLÜ TESLİMİYETE BOYUN EĞMEK ZORUNDA DEĞİLDİR. (M. İKBAL, İSLAMDA DİNİ DÜŞÜNCE, S. 238)

"ŞU HSUSUSU GERÇEKLEŞTİRMEK VE İNSANLARI ONA ÇAĞIRMAK İÇİN BÜTÜN GÜCÜMLE ÇALIŞTIM. BUNLARDAN BİRİSİ, DÜŞÜNCEYİ TAKLİT ZİNCİRİNDEN KURTARMAK; DİNİ, TEFRİKAYA DÜŞMEDEN, İLK MÜSLÜMANLARIN ANLADIKLARI ŞEKİLDE ANLAMAK VE ONU AKLIN AŞIRILIKLARINDAN KORUMAKTIR. (ABDUH, TEVHİD, S. 49)
ANLAMLI SÖZLER
 
ŞİMDİ İNSAF EDELİM, BU RUH HALİ İLE BİZİM İÇİN TERAKKİ İMKANI VAR MIDIR? BİZ BU CEHALET VE TAKLİT KÖTÜLÜĞÜYLE ŞİMDİKİ MEDENİYETİN ŞİDDETLİ CEREYANLARINA KARŞI DİNİMİZİ, MİLLETİMİZİ NASIL MUHAFAZA EDEBİLİRİZ? MİLLET BU BATIL AN'ANELERDEN KURTARILMADIKÇA, İSLAM'IN ASLİ HAKİKATLERİ BÜTÜN SAFİYETİYLE AÇIĞA ÇIKARILMADIKÇA BEN BUNUN İMKANINI GÖREMİYORUM. TERAKKİNİN ESASI CEHALETTEN İLME, TAKLİTTEN TAHKİKE GEÇMEKTİR. CEHALETLE VE TAKLİTLE HİÇ BİR ZAMAN TERAKKİ EDEMEYECEĞİMİZ GİBİ, DİNİMİZİ DE MİLLETİMİZİ DE MUHAFAZA EDEMEYİZ. GENÇLERİMİZ DİNSİZ OLUYOR DİYE BUGÜN ŞİKAYET EDİYORUZ. ELBETTE OLURLAR. BİZİM ŞİKAYETE HAKKIMIZ YOKTUR. BÜGÜNKÜ MEDENİYETİN İLİM VE FENLERİNDEN AZ ÇOK NASİBİNİ ALMIŞ DİMAĞLAR, ARTIK HURAFE DİNLEYEMEZ. ONLARI İSLAMI'N KATİ HAKİKATLERİYLE AYDINLATMAK GEREKİR. (SEYYİD BEY, İSMAİL KARA'NIN TÜRKİYE'DE İSLAMCILIK DÜŞÜNCESİ KİTABINDAN S. I/225.)
Peygamber (s.av)'e Bakışımız
 
"İslam Peygamberini eski dünya ile modern dünyanın ortasında durmuş görmekteyiz. Hz.Peygamber (s.a.v) bildirmiş olduğu vahyin kaynağı bakımından eski dünyaya, fakat bildirmiş olduğu vahyin ruhu bakımından modern dünyaya bağlıdır. Onun gelişi ile hayat aldığı yeni istikamete uygun yeni kaynaklar keşfetmiştir."
Allame Muhammed İkbal

Hz.Peygamber'in bir insan, beşer peygamber olduğunu söylerken, onun sıradan ve standart bir insan olduğu anlaşılmamalıdır. Aksine o, yüksek karakteri ve sahip olduğu yüce ahlaki yapısıyla hem peygamberlik öncesi hem de sonraki yaşantısıyla "farklı" olduğu dikkatlerden kaçmamıştır. Onun farklılığı "tür farklılığı" değil, "nitelik ve kalite farklılığı"dır. Kur'an'ın açık ve kesin ifadelerine rağmen onu insanüstü göstermek, onu bir melek veya yarı-ilah seviyesine çıkaracak ifadeler kullanmak ona yapılabilecek en büyük haksızlıktır.
GÜZEL SÖZLER
 
"KANAATİMCE EVRENİN ÖNCEDEN DÜŞÜNÜLEREK YAPILMIŞ BİR PLANIN ZAMANLA BİLGİLİ BİR ŞEKİLDE İŞLEYİŞİ OLDUĞU YOLUNDAKİ GÖRÜŞTEN KUR'AN-I KERİM'İN GÖRÜŞÜNE DAHA YABANCI BİR ŞEY OLAMAZ" (MUHAMMED İKBAL )
.Hakikati bulan, başkaları farklı düşünüyorlar diye, onu haykırmaktan çekiniyorsa, hem budala, hem de alçaktır. Bir adamın "benden başka herkes aldanıyor" demesi güç şüphesiz; ama sahiden herkes aldanıyorsa o ne yapsın?
Daniel de Foe (Cemil Meriç, Bu Ülke adlı kitabından)

Kur'an'a göre seçilmiş halk ve ırk yoktur. Tek üstünlük ölçüsü, Allah'ın dinine bağlılıktır. İslam, insanları tek dil, kültür ve coğrafyada değil, tevhid inancı etrafında birleştirir ve ümmet fikrini telkin eder. İslam, Hıristiyanlığın mutlak ferdiyetçiliğini ve yahudiliğin ırkçılığını reddeder. Kur'an'a göre değer ölçüsü Allah'ın rızasına uygun güzel faaliyet ve davranışlarıdır (amel-i salih). Her etnik grubun insani ve yasal hakları korunmak suretiyle İslam kardeşliği ve eşitliği ilkesi temel olmalıdır. İslam kardeşliği ve eşitliği prensibine aykırı düşen ve ırkçılığı telkin eden rivayetlere ihtiyatla ve mesafeli yaklaşmak gerekir.

Ünlü bilgin Cahız der ki: Geçmişe körü körüne teslim olmak, taassuba, heva ve heves sahibi olmaya yöneltir. Atalara uymak, insanların aklını esir alır. insanları körleştirir, sağırlaştırır. Bu yüzden dini, nazar ve araştırma yolu ile öğrenmek gerekmektedir.

Tevekkül, toplumda yaygın anlayışa göre kişinin görev ve sorumluluğunu Allah'a fatura ederek tembellik, miskinlik ve uyuşukluk yapması değil, bilakis Kur'an'a göre insanın herhangi bir konuda kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdikten sonra akabinde ortaya çıkabilecek engellerin bertaraf edilmesi için Allah'a güvenmek ve dayanmaktır. (11, Hud, 123; 14, İbrahim 12 vd.)

Dinde zorlama yoktur. İnsana düşen öğüt, nasihat ve tebliğdir. Zorlama ve baskı ile gerçekleşen imana iman denilemez. İçselleştirilmiş, içten, sahici ve samimi iman gerçek imandır. Hz.Peygamber ve onun değerli ashabı bu sahici ve samimi iman sayesinde insanlık tarihindeki büyük değişim ve dönüşümü gerçekleştirmiştir.

Dua,insanın Allah ile iletişimidir. Kur'an, Allah'a yapılan duaların kişinin işlediği salih ameller tarafından Allah katına yükseltileceğini bildirir. (35, Fatır, 10) Duanın kabulü için amel-i salih esastır. Hz.Peygamber duasının kabul olması için dua etmeden önce sadaka vermeyi prensip edinmiştir. Türbelerden, evliya gibi zatlardan, diğer kişi ve gruplardan kendileri aracı yapılarak istekte bulunmak insanı şirke götürebilecek yaklaşımlardır. İnsanı Allah'a yaklaştıran sadece güzel faaliyet ve davranışlardır (amel-i salih).(maide 35; İsra 57).

İslam, sadece uygulanması gereken ilkelerden ibaret olmayıp, aynı zamanda nezaket, incelik, kibarlık ve centilmenliktir. (31, Lokman, 19; 49, Hucurat, 2-4).

Allah'ın varlığını ve her şeyin yaratıcısı olduğunu kabullenmek tevhidin en yüzeysel anlamıdır. Zira bu anlamda putların kendilerini Allah'a ulaştıracağını söyleyen ve Allah'ın varlığına inanan müşriklerin asgari anlamda tevhidi kabul ettikleri söylenebilir. Oysa ki İslam'ın gerçek anlamda tevhidden kastı, Allah'ın varlığını ve birliği ve her şeyin yaratıcısı olduğunu kabulle birlikte Allah'ı değer koyucu bir otorite olarak kabul edilmesi, yani onun peygamberler aracılığıyla gönderdiği mesajlara boyun eğilmesidir. İşte bir müşrik ile müslüman arasındaki temel fark budur.

Ahiret tövbe yeri değil, hesap verme yeridir. Tövbe fırsatı insana bir defa sadece dünya hayatında verilmiştir. Bu yüzden İslam karma, tenasuh veya yeniden dünyaya farklı varlıklar şeklinde gelme gibi anlayışları tasvip etmez, reddeder.
 
Bugüne kadar 230403 ziyaretçi (445671 klik) kişi burdaydı!
webmaster: H.Musa BAĞCI
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol